Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Ono už to možná bude dobrý rok, ne-li víc, kdy jsem m?l jeden z mých zt?ešt?ných nápad? a to, adoptovat si náš kolejní symbol v n?které z ?eských zoo. Už si ani nepamatuji, pro? z toho sešlo ale te? je onen nápad zp?t a hodlám ho dotáhnout do konce a proto:

Pokud máte zájem se na nápadu podílet, sta?í p?isp?t jakoukoliv ?ástkou, a? už 5 nebo 50 korun. Adopce sama o sob? za?íná ?ástkou 5 000,-, ?ehož dle mého názoru nedosáhneme, ovšem je tu další možnost a tou je sponzoring.

Sponzoring za?íná na pouhé stokorun? a za to získáme cedulku u Banánova výb?hu na 12 m?síc?. To už není tak zlé, co vy na to?
V sou?asné dob? na jezevce v pražské zoo nep?ispívá nikdo a už to m? p?ivedlo na myšlenku dávný nápad dotáhnout do konce. Kdo by m?l tedy zájem jakýmkoliv zp?sobem p?isp?t, nech? se na m? obrátí.

P?ípadné vaše dary mohu p?ijmout bu? osobn? na jakémkoliv sraze nebo též složenkou, na ú?et, ?i když vás napadne jiný výhodný zp?sob p?edání.

Jelikož Carmen též ?asto jezdí na srazy, ur?it? nebude? proti a bude vybírat také, protože se vidíme pom?rn? ?asto a do Hradce mám ?asto cestu.

A aby si náhodou n?kdo nemyslel, že ty peníze pak propiju, tak zde bude uve?ejn?n seznam dárc?, ?ástka a po sponzoringu také n?jaký d?kaz, že ta a ta ?ástka byla darována práv? na Banána.

Záv?rem bych ješt? rád dodal, že sbírky na Banána se m?že ú?astnit kdokoliv bez rozdílu barvy pleti – studenti jiných kolejí, profeso?i, ob?ané, kamarádi, známí – nejde o m?, o vás, o žabomyší války ale o n?jaký ten dobrý skutek, kterých se dneska už tak moc nevidí.

Za Mrzimor! Za Banána!

 
Forum