Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dokument pro hyperaktivce

// Vítej, drahé mor?átko!

Následující text je psán v duchu nonRPG, tedy pro tebe jako pro hrá?e. Tvá postava tyto ?ádky ne?te, nýbrž obdržela cosi jako mapku ke své ložnici a ložnicím prefekt? a primusky, to kdyby v noci náhodou nemohla usnout nebo se stal jakýkoliv problém. Také tam bude ná?rtek hradu s místem pro vybarvení jí používaných u?eben a s p?edem vyzna?enými strategickými body jako jsou kuchyn? a záchody - mapu nemusíš používat, nechceme t? p?ipravit o poznávání hradu. Nechybí ani týdenní rozpis doprovod? na snídan?, pokud by si tvá postava náhodou netroufla jít sama a stála o prohlídku hradu (by? v??íme, že dobrodružství spojené s objevováním všech chodeb dá zapomenout na smutky a stesky, nicmén? m?žeš mít i ustrašenou postavu - je v cizím prost?edí a z RPG hlediska by bylo zvláštní doprovod nenabídnout). A n?jaký ten pokec od kolejní ?editelky.

Tento text ve spole?enské místnosti visí z toho d?vodu, že až do konce za?azování nelze hromadn? kontaktovat nové tvá?e, a my ti chceme dát v p?ípad? zájmu možnost si vše prostudovat ješt? p?ed oficiálním dopisem. Ten by ti m?l dojít zhruba nejpozd?ji v úterý.


Co v?d?t jako první? V blízké dob? se uskute?ní v Mrzimorské spole?enské místnosti nonRPG porada. Zde budeš mít možnost se zeptat na absolutn? vše co t? zajímá, úpln? ti není jasné a tak dále a podobn?. V tu chvíli postavy nebudou hrát, budeme mluvit my, hrá?i. P?esné datum se v?as dozvíš, stejn? tak jako datum uvítacího p?espání, taktéž ve spolce.

Tentokráte již p?jde o RPG akci, kde se p?edstavíme, seznámíme, popovídáme si, podrbeme našeho kolejního jezevce a tak dále a podobn?.


V úvodu byly zmi?ovány pokoje. Každý pochopiteln? nemá pokoj extra pro sebe, nýbrž má n?jaké spolubydlící. My ti chceme dát možnost si spolubydící vybrat a nahlásit nám, s kým na pokoji tvá postava bydlí (sovou Rebecce). Máš na to reálný m?síc, což je už dost dlouhá doba na to, aby tvá postava našla n?jaké kamarády (a ty ostatn? taky) a vyt?žili jste z toho co nejvíc - navázali kontakt, dohodli se na spole?ných hrách a t?eba se informovali, co se kdy d?lo, kdo z vás je prasátko a na co si tak ve h?e st?žovat. V RPG máš však spolubydlící už od za?átku a jejich sestava se nem?ní!


Ur?it? každého zaujme i náš mazlí?ek - Banán v ?okolád?. Je to jezevec, prosím vás. Živý, kolem dvaceti kilo. Nezvedejte ho jako kot?. Necp?te mu ?okoládu. Má nebezpe?n? vypadající drápy a vás nezná, tak bude minimáln? plachý. Ale i nebezpe?ný. O ?emž jste byli pou?eni, takže nehrajte bez rozmyslu sebevražedné akce typu “Vleze za Banánem”.

Mimochodem - je v ohrádce. Nelze za ním ani vlézt jen tak, ani tam jen tak p?epadnout.


Dále si ur?it? p?e?ti školní ?ád. Píše se v n?m mimo jiné i o ve?erce, kterou je nutné dodržovat. Studenti ale dost ?asto pletou jednu v?c - ve?erka neznamená to, že by postava musela být v posteli. Kdepak. Klidn? m?žeš hrát v Síni i o p?lnoci. Jenom nesmíš b?hat po venku, nebo by t? mohl sníst naštvaný profesor.

A nezapomínej nosit uniformu až do šesté ve?erní a to vždy, kdy není RPG víkend. A to v?etn? hábitu!


Naštvaný vyprav?? si t? podá pro zm?nu v zapov?zeném lese a nakrknout ošet?ovatelku lze na ošet?ovn?, jestliže tam budeš na návšt?vy chodit mimo vyhrazené hodiny.

Pochopiteln? - pokud se tvé postav? stal úraz, zajdi tam i ve t?i ráno. Upozor?ujeme, že i když na chatu nikdo z ošet?ovatel? hrát nebude, z RPG hlediska tam vždy n?kdo je. Takže když si t?eba rozbiješ nos a zrovna nikdo nereaguje, nepobíhej s panickým ?evem, že ur?it? vykrvácíš, po celém hrad?, ale zkus to n?jak vykoumat. T?eba *Následuje s výrazem "nepochybn?-brzy-um?u" ošet?ovatelku za dve?e do kancelá?e a svírá sv?j levý ukazová?ek, jako kdyby m?l snad upadnout.* a po chvíli zase *Vyjde s hrudí vypjatou jak vít?z maratónu a mezi prsty drží miniaturní t?ísku.*.

Ale p?i vážn?jším zran?ní nebo když si nebudeš v?d?t rady vždy pro jistotu kontaktuj jakéhokoliv profesora, co vypadá on-line. A m?žeš pochopiteln? i nás.


Mimochodem, ošet?ovnu najdeš na adrese http://hocz.org/chat.php?prefix=osetrovna. Uvádíme ji proto, že pokud v ní nikdo neleží jako pacient, není na ni nikde jinde odkaz. Nemusíš si však pamatovat celou adresu. Sta?í kliknout t?eba na velkou sí? a v ?ádku s adresou smazat poslední dv? písmenka, tedy "VS". Místo nich napiš "osetrovna" a voalá. Takto ukrytých tajných míst je na hrad? víc, takže klidn? zkoušej dle libosti. ;-)


Velice rádi t? uvítáme i v naší nonRPG spole?enské místnosti (také "kolejce", "debatce", "tlachárn?"...), kde se v?tšinu ?asu probírá kde co. Zodpovíme zde tvé otázky, dozvíš se n?jaké nové informace, najdeš užite?né odkazy a tak dále a podobn?. A ur?it? se neboj zapojit do rozhovoru, ?íct, co t? trápí, jaké máš nápady a co si p?eješ d?lat! Za každý p?ísp?vek budeme jenom rádi!

("Srdce” koleje se nachází pod záložkou OSOBA jako KOLEJNÍ ROZCESTNÍK. Ano, tam, kde d?íve byl odkaz na p?edškolácké dotazy a další dokumenty.)


Když už probíráme ty orienta?ní body pro mor?átka, zkus mrknout i tady na náš web. Po?ád se na n?m sice pracuje, ale už te? zde najdeš spoustu užite?ných informací.

A máme i své fórum. Je t?eba se zde registrovat, tak m?j chvilku strpení, než se ov??í, že ty jsi opravdu ty. Te? na za?átku bývá dost nával. (Registruj se, prosím, opravdu po svým herním jménem stejn? jako na HOCZ)

Ale co zde vlastn? najdeš? Nap?íklad máš možnost si zap?j?it n?jakou pom?cku, pokud náhodou n?jaká utekla tvé pozornosti.


S pom?ckami se dostáváme k Zápisu na p?edm?ty. Tvá postava stejn? jako Harry už od za?átku zá?í chodí na kde co. Ty jako hrá? se budeš p?ihlašovat zhruba kolem 24.2. Záleží to na tom, jak se co povede, možná ten den D nastane trochu d?ív, možná trochu pozd?ji. Neznepokojuj se. Až se zápis otev?e, budou všechny pokynu srozumiteln? napsány na nást?nce školy, takže to te?ka probírat nebudeme, ješt? ti k zápisu pošleme sovu. Jenom t? uklidníme - ur?it? se dostaneš na všechny p?edm?ty, na které chceš a jsou pro tv?j ro?ník. Pokud n??emu neporozumíš, klidn? nám napiš sovu. A jestli chceš znát p?ísn? tajné tipy na skv?lé profesory, tak taky.


Možná v tob? d?íme spisovatelský talent a chceš psát ?lánky pro kolej. ?i o koleji. Nebo ?emkoliv jiném. Ur?it? si pro?ti Bradavi?ník, kam naše kolej pravideln? p?ispívá. A jestli i ty chceš n?jaký ten ?lánek napsat, obra? se na naši šéfredaktorku Beccu.

M?žeš se podílet i na výzdob? naší spole?enské místnosti (RPG spole?enské místnosti). Orienta?n? jednou za dva týdny se její popisek m?ní (a m?ní se i k r?zným p?íležitostem jako je Halloween, Vánoce a podobn?). Takže sta?í jen n?komu z vedení napsat, jak si nový popisek p?edstavuješ, a t?eba všichni pak uvidí i tvé dílo. Dokonce za to dostaneš body v rámci kolejní sout?že.


Ano. Máme i kolejní sout?ž! M?žeš si o ní n?co nastudovat p?edem, ale první pr?b?žné výsledky i s detailn?jšími pokyny budeme rozesílat až v ?íjnu, kdy už budou uzav?ené první úkoly a sout?že.


Pokud tento dokument stále ?teš, máš u nás malé a bezvýznamné plus. Už zbývá totiž pouze Mrzimorský deník. Tedy, co se kolejních v?cí tý?e.


Rowena? Ptáš se, co má Mrzimor spole?ného s touto dámou? Inu, vlastn? mnohem víc, než si myslíš. Ale o tom n?kdy jindy. Rowena je totiž mimo jiné i zažitý pojem pro nep?íjemné v?ci, které se tak stávají, když se svou postavou a postavou n?koho jiného p?ehráváš telenovely. Ne?íkáme, že tv?j sv??enec nem?že prožívat d?tskou lásku, ale… Žádné francouzáky! V jedenácti se obvykle kluci a holky nesnesou, maximáln? si tak posílají psaní?ka a tak. Takže s citem, prosíme!


A chceme zde vypíchnout i vkus vašich postav. Kouzelníci a džíny s mikinou… ne. Móda, hudba i architektura je zcela odlišná, než ta mudlovská. Navíc je rok 2084. One Direction, SCOOTER, Tarja, Elvis… dob?e, Elvis je nesmrtelný, ale zbytek je out. Kouzelníci mají vlastní kapely a pokud budete tvrdit, že posloucháte Directions, je to jako kdybyste poslouchali Šmouly.

Kouzelnický sv?t je dokonalý v tom, že je absolutn? jiný, než to, co známe my. Takže se nebojte vymýšlet si od?vy n?jak na pomezí moderny a 18. století. M?žete mixovat gumáky s šatama a nevím?ímvším - mudlové oba kousky nosí, že… Vyhrajte si s tím, se svými oblíbenými interprety, knihami i dalšími v?cmi. A ne, upí?í evil fanynky v ?erném nejsou originální.


Pevn? v??íme, že zvládnete svým postavám p?ichystat originální a zajímavý osud a budete se bavit práv? onou rozdílností. Vaše postava ?eší v?ci jinak, nechte se obohatit jejím pohledem na v?c.


Mimochodem, na úplný záv?r (skoro úplný) chceme poznamenat i jednu v?c týkající se seznamování. Lidé tu ?asto d?lají dv? chyby - hned cpou ostatním své jméno a natahují k nim ruce, což ned?lá nikdo ani v realit?.

Za druhé velice ?asto hovor skon?í po frázi “ahoj, jak se máš?”. Což je škoda. Bu?te trochu nápadití. Náš tip je, aby si každý hrá? p?ede hrou ur?il n?jaký cíl, misi, záminku. Nap?íklad “Te? p?jdu a budu si st?žovat na b?hnice v pokojí?ku”. Nebo “D?lám výzkum a zpovídám obrazy.” Pop?ípad? “Ach ne, kýve se mi zub! Um?u?!”. Cokoliv. Užít srandu si jde i bez porušování pravidel (dob?e, sem tam p?estupek neuškodí, ale házet hnoj?vky není nutné). Jen to chce se na chvilinku zamyslet. Ptejte se starších. Škola má svá tajemství.


 

 
Forum