Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

RPG a RL datum: 31.102085 (15.3.2014)

V rámci Halloweenu mohli studenti od t?etích ro?ník? výše navštívit Prasinky, kde se uskute?nil koncert a téžbylo možné zakoupit Halloweenské suvenýry v r?znorodých stáncích.

Po skon?ení programu následovala spole?ná cesta zp?t na hrad. Le? jak již bývá zvykem, ta se neobešla bez problém?. Studenti se potkali nap?íklad s podivnou zamrzlou cestou, pod níž plavali prapodivné vílí ryby, s extrémn? zamrzlou trávou, která p?i ch?zi nep?íjemn? drásala nohy, ?i s neznámým neviditelným úto?níkem.

A? cesta nebyla snadná, všichni zú?astn?ní vše p?ežili ve zdraví a bez výrazn?jší psychické újmy.

 
Forum