Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 29.6. - 30.6.2013 (29.6. - 30.6.2084)

Záv?re?ná slavnost:

Vskutku nabitý den za?al již úderem osmé ranní. Zelená primuska Beatrice de la Crue zotro?ila armádu sk?ítk?, pár svých spolužák? a Biancu, no a s jejich pomocí za?ala p?etvá?et famfrpálové h?išt? v antické Colosseum. Celý den se totiž m?l nést v antickém duchu, ?emuž dopomáhaly i antické kostýmy Studentské rady a zlaté v?nce na hlavu, které velice snaživ? a s nasazením rozdával sk?ítek ve fialové ponožce.

A? už n?kdo cht?l ?i necht?l, po ?ádném ov?n?ení a chvilku p?ed desátou se u zatím postavených luk? srotil dav ?ekající na lekci lukost?elby. Tu vedl James Hroozley se svou p?vabnou asistentkou Agranyel Stormgarde. Jakýmsi zázrakem a navzdory snahám všech na hrdiny si hrajících, luk špatn? držících a instrukce neposlouchajících se nakonec zájemci pou?ili o tom, že na t?tivu se nebrnká, a také n?kolikrát uskute?nili pokus zasáhnout ter?.

Jelikož se nekonalo žádné zran?ní, mohlo se kolem ?tvrt na dvanáct p?istoupit k šermí?ské exhibici. V hlavních rolích zde vystoupily Beatrice de la Crue, Luna Filoména Fosseyová a k?ena jim d?lal Matt F. MacKenna. O iluze se postaral Dwayne (na dálku).

Zápas to byl dlouhý a plný ne?ekaných zvrat?, když se na scén? zjevil lev a posléze i Medúza z ?eckých bájí a pov?stí. Její p?íchod n?kte?í komentovali snahou schovat se za osoby vedle (riziko zkamen?ní tu p?eci jen bylo), jiní neustávali ve snahách ?ešit své osobní životy a ignorovat d?ní v ringu. I tentokrát se program obešel bez ztrát na životech a po n?kolika objetích s trenérem se mohlo pokra?ovat v jízd?.

Na ?ad? byly zelené akrobatky s koš?aty (Lena Madeira a Teila Helly Clarisová). Nikdo neví, co si ud?laly, každopádn? svedly parádní bitvu ve vzduchu, jež byla plná skok?, p?emet?, prapodivných záv?s? a zejména kouzel. V epickém finále se ob? odrovnaly a slétly z košt?te (Teila jako spící R?ženka, Lena díky ztrát? rovnováhy), takže se kon?ilo remízou.

A p?išel ?as využít zatím zbudovaného skákacího a stoprocentn? nafukovacího antického chrámu. Po sloupech a st?eše byly strategicky rozmíst?ny cukrovinky, o které se ú?astníci hopsání mohli poprat. Kdo tak neu?inil, m?l sm?lu, nebo? chvilku p?ed pátou polední se hrad díky zásahu Matta F. MacKenny a Jamese Hroozleye jakožto dvou odpadlík? tak n?jak vyfouknul a zavalil všechny uvnit?.

Zavalení se po vyvalení vydali sm?rem jezero, kde za pomoci kouzel popohán?li jednu ze šavlozubých ka?enek reprezentujících Administrativní referát, Studijní referát, Kulturní referát, Studentskou radu jako celek a Vedení jako profesory, odpadlíci se zatím v?novali rabování. Díky tomu p?išli o skute?n? vy?erpávající kouzelnický souboj skrze kachni?ky, kdy kouzlo míjelo kouzlo, sem tam prob?hla sabotáž a ka?enky fanoušci m?nili v kostky ledu. Cílovou pásku navzdory veškerým nástrahám pro?ala na r?žovo obarvená ka?enka AR inspirovaná sirem Stanleyem. Kone?n? se tedy mohlo p?istoupit k hodování.

K samotné hostin? nelze ?íci mnoho zajímavého, snad jen že z dortu místo hula tane?nic vylétla vysv?d?ení, ?editelka se opozdila, profesor Bartimaeus osnoval plány na uloupení veškerého jídla a zbytek studentstva tak polehával po antických lehátkách a/nebo si sliboval krevní mstu.

Chaos a anarchii p?erušila Beatrice de la Crue vyhlášením dobyvatelské sout?že. Zájemci rozd?leni do ?ty? tým? dostali jméno jednoho z ostrov? a museli podle vlajky nalézt a nalodit se do svého p?id?leného korábu. Následn? ?ty?i pramice vyrazily vst?íc nov? zbudovanému ostrovu. N?kte?í se povzbuzovali zp?vem pijáckých písní, jiní zjiš?ovali, za jaký konec se to pádlo vlastn? drží, ale p?eci jen ?tvero posádek dorazilo na místo ur?ení.

Následovalo hledání karti?ek se slovy. Z mnoha možností se m?ly vybrat t?i správné a související s tím svým ostrovem, vhodit ony líste?ky do lo?ky, no a kone?n? se mohla jít hledat zakopaná bedna rumu, jiní pozorovali hv?zdy a další unášeli spolužáky z “nep?átelského” týmu. Inu, dle libosti.

S úderem p?lno?ních zvon? št?betání p?erušila sv?telná show, kdy stovky malých lampiónk? doslova vybuchly v oslnivé tornádo a posléze se mírumilovn? snesly ke každému p?ítomnému. A to byl definitivní konec. Ú?astníci se pomalu rozešli, až na Xardyho s Jane. A pokud pod nimi lehátka nepraskla, pozorují hv?zdy dodnes.

Cesta ko?áry:

O odjezdu z hradu se dá ?íci to, že probíhal jako vždy chaoticky, kdy se lidé snažili nacpat do t?ch správných ko?ár? se správnými lidmi, nic nezapomenout a tak dále a podobn?.

Krom? klasické ko?árové kecárny se cestující do?kali i menšího vzr?ša v podob? zastávky ko?árové kolony. Mohlo za to testrálí mlád?, které se p?i neúsp?šném pokusu vzlétnout st?etlo s posledními dv?ma ko?áry. Neohrožený šafá? se mlád? vydal odehnat, jenomže sotva se mise zda?ila, zástup se bez varování zase rozjel. Užili jsme si tedy i n?kolik kaskadérských trik? v Dmitryho podání, když naskakoval za jízdy, a i závody vozataj?, když sv?j ko?ár hnal do ?ela. Nakonec všichni p?ežili.

Cesta vlakem:

Cesta vlakem prob?hla kupodivu také klidn?. Tedy, pro n?které. Vesm?s žhavými tématy byly ko?ky (utíkající, prskající, trucující, spící,...) a zdravá strava. Bradavický expres se totiž po dobu své cesty stal p?sobišt?m radikální BIO Vegan prodava?ky “cukrovinek”, která jedné breptající sle?n? p?i?arovala kraví rohy. Jistý podnikavý chlapec toho využil a dal se do rozprodávání vlastních sladkých zásob, ale jinak všichni ten zeleninový šok p?eci jen p?ežili.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum