Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 9.6.2013 (22.4.2084)

?ajový dýchánek:

Gwendolyn Stephart, Samantha Belling, Janis Confianza a Candy Snow se hrdinn? pustily do hošt?ní pozvaného trpaslíka. Pozvání p?išlo (z oficiálních d?vod?) jako díky za opravení podlahy a vázalo se k n?mu jahodové želé, ?aj a hromada sušenek.

Samotné setkání s trpaslíkem prob?hlo zna?n? dramaticky. A?koliv trpaslík ocenil, že mrzimorská sebranka umí zdravit a že pozvala i Fafnira, nebyl zprvu do p?átelení n?jak extra hrr. Vlastn? je neprve podezíral, že na n?j šijí n?jakou boudu, jelikož trpaslíci jako neosoby nejsou podle mín?ní Godlina moc populární.

I tak se Godlin dal p?emluvit k ?aji a ochutnání želé, nicmén? po?ád byl tak nap?l na odchodu. Postupn? se však uklidnil, a?koliv stále nevypadal zrovna dvakrát š?astný z toho p?ívalu otázek. Historii Bradavic doporu?il nastudovat z hodin, hovorn?jší byl až po dotazu na stravovací zvyky Fafnira. Bohužel bylo vše zna?n? pokaženo dotazem, zda si trpaslík nezahraje n?jakou hru. Godlin a trpaslíci obecn? jsou totiž pracovitým národem a na tyhle blbosti nemají ?as. Op?t ho obm?k?il dotaz, zda si nechce zapálit.

Jenomže vzáp?tí nastal další krizový okamžik, když byl nevhodn? zvolenými slovy Samanthy nazván nudným. To se dost urazil. A prohlásil, že nemá zapot?ebí d?lat n?komu kašpara. V odchodu ho zastavilo jen v?asné p?isunutí talí?e sušenek. A další otázky o Fafnirovi. O?ividn? by o n?m zvládnul vykládat celé hodiny. Hodinu se pak už však nezdržel, na druhou stranu se p?i odchodu netvá?il naštvan? a dokonce konstatoval, že Fafnirovi se u Mor?at líbilo.

Krádež v kutlochu:

Druhá ?ást úderné skupiny složená z Tess Cont, Arthura J. Doodla a Jamese Hroozleye vyrazila kryta maskovacími kouzly do jámy lvové. A?koliv cestou nepotkali nic zajímavého (nepo?ítá-li se ostražité a nablýskané brn?ní), opatrnosti není nikdy dost. A tak dorozumívání bylo mnohdy veselé, nebo? zu?ivá gesta pochopiteln? nikdo nevid?l a po hlase by je bylo poznat.

Navzdory t?mto úskalím nakonec dve?e nalezli a za použití prosté Allahomory otev?eli dve?e (mizerné zabezpe?ení!). Ale ouha, zapomenuli zakouzlit panty a prozradilo je vrzání. Helga však nad nimi bd?la a nikdo na n? nevlet?l. Mohlo tedy nastat hledání oné desti?ky.

Bohužel v prvních chvílích nem?li št?stí, nefungovalo ani p?ivolávací Accio. V šuplících ve stole nic nebylo, dokonce se ten spodní poda?ilo vysypat a pozp?eházet složky a papíry v nich.

S neúsp?chem se skupina setkala i v oblasti kolem kovadliny, na oknech a do soukromé ložnice se ani nedostala. Až p?i prohledávání podlahy a všech roh? slavila úsp?ch. Desti?ka podpírala kývající se st?l, a tak byla vytáhnuta a nahrazena výtiskem knihy O trpaslících. Ta byla sp?šn? zamaskována obarvením na šedo (není to dokonalé, titulek prosvítá) a šup ven.

Cesta zp?t pak byla narušena zásahem jednoho brn?ní (skupina již nešla maskována kouzly), které však bylo hrav? zpacifikováno (v?tších újem však nedošlo) a nakonec se všichni vrátili na pokoje.

P?íjezd zkouškové komise:

Navzdory drb?m, že komisi posva?ila Blátotla?ka žravá, se do hradu p?eci jen dostavila. Jednotliví komisa?i byli p?edstaveni a hostina na jejich po?est zapo?ala. Probíhala klidn?, a? n?kte?í komisa?i poušt?li hr?zu. Vše však vyrovnali ti, co se rozhodli se se studenty seznámit a popovídat si, dodat student?m trochu kuráže a v?bec zjistit, koho že to budou mu?it. Poslední povídající dvojice se rozešla p?ed p?lnocí.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum