Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 1.6.2013 (1.4.2084)

Studentská rada se v?rna revolu?nímu lad?ní tohoto roku na Aprílu skute?n? vy?ádila. Jedním šmahem zrušila zkoušky (komisi údajn? posva?ila p?erostlá Blátotla?ka žravá), vyhnala velect?nou kolej Mrzimorskou do exilu, aby zde vedli vzdálený odboj, nu a sesazení se do?kali i profeso?i. Na tento ak?ní den si p?ipravili svatbu i profeso?i Alanyniss Beliková a Timur Belikov.

Polední revolta:

Aby vše bylo bráno vážn? vážn?, n?kolik prefekt? a primus? (Oliver C. Hopkins, James Hroozley, Lena Madeira, Rebecca C. Bennett, Arthur J. Doodle, Rosalie Maria Young, Mellisa Williamsová a Daciana Williamsová, Selena M. Lawry) se za?alo trousit do sín?. Každý m?l sv?j úkol, žlutá ?ást se pochopiteln? cht?la i naposledy rozlou?it s milovaným hradem. V síni však dlel profesor Tobias Rein syslící k?idýlka na ?as dlouhého zabarikádování se ve sborovn?. Bylo tedy nutné ho vypoklonkovat ven, jelikož hradu vládli studenti.

Zprvu ne moc veliká skupina revolucioná?? se postupn? rozr?stala a do sín? se sbíhali studenti s hlášením, jak pokra?uje vyst?hovávání profesor?. Mezitím StR zabavila p?íbory, aby je mohla použít jako zbran?, další rozmís?ovali šavlozubé kachni?ky. Poklidné revolt?ní narušil p?íchod Arthura, kterému se necht?lo z hradu pry?. Profesor Albertson se navíc odmítal vzdát svého kabinetu a vymítání jeho osoby nepomáhalo. A aby toho nebylo málo, do sín? se odváží vkro?it i Alen King.

Nezbývá nic jiného, než vyvstalé problémy ?ešit radikáln?. Studenti jsou tedy posláni na profesory s uko?ist?nými vidli?kami. Nanešt?stí se situace na chvíli zvrtne a studenti za?nou být až p?esp?íliš agresivní. Do boj? se zapojí i n?kolik prefekt?, kte?í se zcela neprofesionáln? pustí do poty?ky (dojde jak na h?lky, tak na p?íbory, tak na hlasité hádky) mezi sebou a studenty. Ve finále však nikdo není zran?n a újmy utrpí pouze mnohá ega.

V p?edve?er se v síni ukázal ješt? Michael O'Brien, který zabráním profesorského stolu jasn? skandoval, kdo tu te? velí.

Svatba Alanyniss a Timura:

O svatb? v historickém stylu se psalo v Bradavi?níku. Byla celkem prostá - po kratinkém ob?adu nastal ?as na gratulace, všeobecné veselí a netradi?ní souboj o nev?stin podvazek, kde si zájemci mohli vyzkoušet, jak moc jim jde st?ílet z luku. Nechyb?l ani hod kyticí.

Oslava nového systému:

V 19:00 hodin pak ve Velké síni prob?hla oslava nového systému, které vévodil drak Inkous?ák. Revoluce bohužel nešla zcela hladce, nebo? se do ?ad student? vmíchala ?ást profesorského sboru (Veron Fast, Tobias Rein, Alen King) v p?evleku a vyvolala chaos. Oslavy nového systému se tedy zvrtly v dortíkovou bitvu (a?koliv n?kolik duševn? labilních jedinc? cht?lo použít nap?íklad i baseballové pálky), kdy nakonec byli studenti v síni i uv?zn?ni. Jsou dokonce “uneseny” dv? studentky (Scharlotte M. Corrigan a Lauren L. Beaty), respektive je profeso?i poté, co jsou jimi odhaleni, zmrazí na míst? a prchnou.

Následovalo cvi?ení s koš?aty, kdy studenti uklízeli nad?laný nepo?ádek. Nakonec jsou i dívky vysvobozeny, sí? uklizena a všichni se poklidn? rozešli spát. Až na utiskované profesory.

Mrzimorský exil alias stanování:

Vzhledem k tomu, že byla na Apríla kolej oficiáln? rozpušt?na (hned poté, co jsme sebrali veškeré kameny z bodovacích hodin a p?ebarvili je) a byli jsme vyhnáni z hradu n?kam do zámo?í, abychom tam vedli odboj, vzala nás Mia E. Phoenix stanovat. Sraz byl u b?ehu jezera, kde se tradi?n? ?ekalo na opozdilce zapojené v boji v Síni. P?ec jsme se s mírným zpožd?ním slezli a po krátkém lou?ení s jediným zeleným doprovodem vyrazili do Prasinek, kde už na nás ?ekalo p?enášedlo. 

N?kdo p?enos ustál, n?kdo zahu?el do louže, každého však ohromilo místo, kde jsme se objevili. A sice na jakési skalní ?ímse uprost?ed liduprázdného poho?í. Naše vedoucí Mia píchla prstem do mapy, zavelela vp?ed a my se hrdinn? vydali objevovat bílá místa pro budoucí generace. Jakýmsi zázrakem jsme nalezli stezku vinoucí se mezi kamennými st?nami a vyrazili vst?íc zít?k?m. N?kde chytal klaustrofobický záchvat, další odolávali útoku pavu?in a jiní jen klopili hlavu k nebi a ptali se hv?zd, zda probudí se do chladného rána a ut?ší je jasné paprsky slunce.

To nejhorší však m?lo teprve p?ijít. Po pr?chodu skalní sout?skou na nás ?ekal les. Hluboký, temný a plný zví?at, jako jsou nap?íklad jezevci. Za jedním se ve ví?e, že jde o Banána, pustil Daedalus Povolo. Sešel ze stezky, stoupnul na past a rázem byl v pytli vysoko ve vzduchu. Zbytek se zatím zu?iv? radil dole pod ním. Máme ho od?íznout? Nebo snad vykostit a protáhnout dírou? K žádnému z navrhovaných krok? však nedošlo, nebo? práv? kroky nás vyrušily.

T?i drsní chlápci s nefalšovan? ruským p?ízvukem si to nakrá?eli na místo ?inu, zatímco my využili zkušeností z d?tských her na schovávanou. Situace byla vážná, což si všichni uv?domovali. Tedy, skoro všichni. Pan Doodle se s celým lesem pod?lil o názor, že ti, co se schovávají, jsou srágory. Na oplátku byl jedním z pytlák? nazván frackem.

Pak už to za?alo být zajímav?jší. Do hry vstoupily h?lky a vzduchem prosvišt?lo i první kouzlo. I p?es to v?tšina jen silácky žvanila, by? st?et byl v podstat? nevyhnutelný. Ve finále to všem došlo a strhla se po?ádná bitka oko?en?ná i pokusem upálit ty t?i zaživa. První kouzla od Tess, Arthura a Jamese byla odvrácena a došlo i k op?tování palby, o onen ohe? se postaral v pytli uv?zn?ný Daed. Prost? drama.

Savievi?, jeden z pytlák?, nalezl Destiny a tak n?jak ji zajal, respektive pevn? sev?el. Našt?stí byl vzáp?tí k zemi jedním vhodným Evertem knock outován Dimitrij, a tak se skóre vyrovnalo. Mrzimorští vedli vzáp?tí o další bod, když Tess Savievi?e p?inutila stepovat v rytmu irské odrhova?ky a zvedající se Dimitrij byl zasažen Rictusemprou. Zárove? se svépomocí osvobodil i Daed, co si to tak p?íhodn? spadnul t?etímu pytlákovi rovnou za krk.

Novým bojovým úkolem tedy bylo vykroutit Destiny zpod pod palbou zatím vytuhnuvšího Savievi?e. A také bylo t?eba zabránit t?m více rozohn?ným v mu?ení ubohých pytlák? a také spolukolejník?. Vzáp?tí se také objevily obavy, zda svázané pytláky n?co nesežere a zda by náhodou nebylo lepší je zabalit do dek, ud?lat jim ve?e?i a v p?átelském hovoru je dopravit na nejbližší stanici. S tímto mrmláním se p?eživší z místa p?eci jen odlepili a po chvíli kone?n? dorazili na mýtinku. Plnou Karkulinek. Tou dobou už se však všichni stejn? modlili, aby byl už putování kone?n? konec, takže se žádný další souboj ?i vražda nekonali.

Ti, co m?li stany, rozložili tábor, další se vydali pro d?evo a klidnou p?lnoc (nebo spíš hodn? brzké ráno) narušila už jen rána zp?sobená p?íchodem ex-primusky Carmen, jež šla rovnou ze svatby. I do jejího stanu se n?kte?í nasá?kovali a usnuli spánkem spravedlivých.

Následující ráno, nebo spíš skoro-poledne, vyrazili n?kte?í houba?it, aby p?ipravili ob?d, jiní vyspávali, další sportovali ?i objevovali krásy okolní krajiny. Z výletu se všichni živí, zdraví, nemytí a plní zážitk? vrátili až v pond?lí k ve?eru.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum