Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 4.5.2013 (14.2.2084)

Mrzimorský protivalentýnský odboj :

N?kolik student? se rozhodlo sabotovat r?žovou a den lásky, a tak p?etvo?ili spole?enskou místnost na místo vraždy. Byl zabit amorek (= na zemi k?ídou nakreslen obrys t?la a nedaleko se válel luk) a celkov? se designe?i vy?ádili.

P?stování lásky:

Oliver jako nadšený botanik dotáhl do klubovny hromadu hlíny, kv?tiná?? r?zných barev a lopati?ek. Nejprve dal všem vybrat, jakou že kv?tinu by si rádi zasadili. Následn? si všichni vybrali jeden kv?tiná? a už mohli za?ít plnit nádobu hlínou. Za p?j?ování lopatek tuto ?innost všichni zvládli a p?išla na ?adu samotná semínka.Dle instrukcí je zasadili do hlíny, zatímco r?zn? áchali a óchali nad svými kv?tinami.

To narušilo zjevení zvláštního náhrdelníku s p?ív?skem ve tvaru srdce a r?žovým diamantem. Tess Cont si ho všimla jako první, ale nebyla to ona, komu skon?il na krku. Zvedl ho totiž Oliver s dobrou v?lí najít toho, kdo náhrdelník ztratil, a doru?it ho zp?t jist? smutné sle?n?. A a?koliv ho o chvíli pozd?ji zase odložil, stejn? se k n?mu náhrdelník záhadným zp?sobem dostane. Kdo by si p?edstavoval, že chlapec padne okamžit? mrtev k zemi, byl by na omylu.

Fakticky se sv?t kolem n?j stal r?žov?jší a p?išla i neodolatelná touha požádat Tess o ruku. Ta se však na vdavky necítila, návrh na spole?ný život odmítla a tím kletba opadla. Náhrdelník zmizel, Oliver se probudil z r?žového opojení a dílni?ku pro jistotu urychlen? ukon?il. Bylo t?eba jít varovat ostatní, že.

Výroba dárk? z keramiky:

S mnohem menším zájmem se setkala keramická dílni?ka pod vedením Becc a Jamese. Jelikož dorazil pouze Otto Stormgard? s touhou vyrobit n?co pro Lucy McGrey, vypadalo to na celkem klidné poledne u hlíny.

Po krátkém rozhodování, co si kdo ud?lá, a po instrukcích, jak se s hlínou vlastn? pracuje, se všichni t?i dali do díla. Duševn? je podporovala jediná diva?ka Isabella Abigail Shadow. Prohn?tli sv?j kus materiálu, umístili ho na kruh a za?ali se pokoušet o um?lecké dílo. Jenomže i tato mírumilovná ?innost byla narušena zjevením náhrdelníku zkázy.

Tentokrát se ob?tí stal Otto. B?hem pokusu vytvo?it z hroudy hlíny základ pro hrní?ek mu blátí?ko vyst?íklo do o?í a on tak p?i cest? za kbelíkem s ?istou vodou na onen šperk narazil. Cht?l ho sice p?vodn? ze srandy p?ipnout na krk Becce, jenomže po doteku se zjevil na n?m. A sv?t byl najednou roztomilým místem plným motýlk?, matlání hlíny šlo Ottovi od ruky a dokonce i milostné písn? zanotoval. Což by se dalo p?ežít, kdyby následn? nep?išel na ?adu tanec, b?hem n?hož Otto vzplanul vášnivou láskou k lady Bennett. Ta však jeho city neop?tovala a neustále chrabrého rytí?e p?emlouvala, aby si náhrdelník sundal. Náhrdelník sám zjistil, že tady mu pšenka nepokvete, a tak nakonec p?eci jen zmizel.

Následovalo ujiš?ování, že o této epizodce se nikdy nikdo nedozví, sp?šné dokon?ení výtvor? a úprk na hostinu do Sín?.

Dortíky lásky:
Budoucí nad?jní peka?i se pod vedením Deilena sešli v Síni. Plán byl následující: rozd?lit v?tší skupinu na dv? menší, kdy jedna ?ást vyrobí t?sto a druhá již p?edp?ipravené t?sto rozlije do forem. K tomu všemu pochopiteln? bylo t?eba hromada misek a ingrediencí, což zrovna ne moc ochotn? donesli sk?ítci st?žující si na stá?í, bolavá záda a podobn?.

Vše však bylo nakonec doru?eno a chumel zájemc? se za?al d?lit na dv? poloviny. Snad aby ostatní trochu pohli kostrou, p?ilétl si to i Amorek a jako profesionál za?al vyst?elovat šípy na všechny strany. Díky tomu všechno a všichni skon?ili se t?pytkami absolutn? všude. Ale sta?ilo vyklepat misky a pokra?ovat ve snaze, že. T?sta?i tedy za?ali s odd?lováním bílk? a žloutk?, rozléva?i t?sto rozlévali všude možn?, zejména pak po sob?. Veškeré pokusy však sabotoval Amorek, nebo? za?al chrlit bublinky ve tvaru srdí?ek, které se lepily taky úpln? všude.

Navzdory t?mto potížím se nikdo nevzdal, na bubliny v p?ípad? nouze n?kdo povolal i vidli?ku, a jak výroba t?sta, tak rozlévání do forem, úsp?šn? pokra?ovalo. Jedinou drobnou chybi?kou byl šípem zasažený a najednou podez?ele p?ítulný Deilen. Nad ním nebylo moc ?asu dumat, protože ?as ve?írku se nezadržiteln? blížil. A tak se vše sp?šn? dokon?ilo, set?ásly poslední konfety a párty mohla za?ít.

Korunovace nejoblíben?jšího profesora spojená s ve?írkem:

Jako první bylo nutno vyhlásit vít?ze Valentýnské sout?že. Tuto formální ?ást si na starost vzala Selena M. Lawry a za profesionálního podržtašku vystupoval James Hroozley. Ten sice zárove? obsadil první místo, ale byl vzáp?tí diskvalifikován, jelikož op?voval bývalou profesorku Chapmanovovou, nikoliv n?koho ze sou?asného výb?ru. Proto diplom obdržela Candy Snow, fanynka Veron Fast. Na druhém míst? se usídlila Lusy M. Hopatostylik, jež se p?iznala k cit?m, které chová ke svému kolejnímu ?editeli. A t?etí místo obsadil Cary Lee píšící Angele Freedman.

Jen co si jmenovaní vesm?s p?evzali své odm?ny, p?istoupilo se ke korunovaci profesorstva. Ani Veron, ani Alex nebyli prozatím v síni, a tak jako výraz dík? za celoro?ní práci Selena položila v?nce z divokých višní na hlavy Tobiase Reina a ?editelky Alex. Mezitím kone?n? dorazila i Veron, a tak poté, co byla Alex ujišt?na, že o v?ne?ek nep?ijde, obdržela sv?j honosn?jší i ona. A mohlo se p?istoupit ke všeobecnému veselí.

Nutno podotknout, že sk?ítka hrajícího na gramofon všichni vesm?s ignorovali a ?ešili své osobní záležitosti. O ur?ité vzr?šo se postaral patron bývalého profesora Kailye, který se dostavil na neplánovanou návšt?vu. Jinak vše probíhalo relativn? klidn? (pár hádek by se našlo), a nakonec se všichni rozešli do svých ubikací.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 

 
Forum