Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 20.4. - 21.4.2013 (31.12. - 1.1.2084)

Silvestrovské oslavy za?aly tím, že sk?ítci vyhodili sedící studenty od stol?, aby mohli p?ipravit vše okolo. Studenti se zatím mohli ob?erstvovat u fontány s falešným šampa?ským.

Mezi sk?ítky p?ipravené v?ci pat?ily i rachejtle, které však kupodivu m?ly noži?ky a rozb?hly se do všech kout?. Jak byli p?ítomní vzáp?tí informováni, výbušniny bylo nutné do p?lnoci zkrotit a umístit do p?ipravených stojan?, sic vybouchne hrad. Toto upozorn?ní nejspíš studenty nadchlo, nebo? do hledání se nikdo nem?l. A tak na to stádo byl poštván klaun.

N?kte?í trpící fóbií se báli, jiní si hlu?né p?edstavení užili... Každopádn? klaun je op?t upozornil, že je t?eba zvednout pozadí a jít n?co d?lat. Do ?ehož se tedy všichni pustili, jen klaun a Godlin se rad?ji ko?kovali. Trpaslík se dokonce posléze dopustil sabotáže a dýmící rachejtle si chvíli p?ed p?lnocí za?al skládat do náru?e. Jelikož student?m je to op?t klasicky jedno, brání se samotné rachejtle a armáda v?eštících trumpet. A nakonec zasáhne i Klaun. Vypoklonkuje Godlina ze sín? a oh?ostroj m?že za?ít.

Tento rok oh?ostroj nabral podobu ob?ího draka. Toho doprovázela tornáda z rachejtlí, na?ež vše na záv?r exploduje v tisíce hv?zd. Což není konec, jelikož se vzáp?tí zjeví ?ty?i postavy v kolejních barvách, jež posléze splynou v jednu krásnou duhu. Vše se po chvíli rozplyne a studenti najednou leží na matracích a zírají na p?ání dobré noci dopln?né výzvou k vy?išt?ní zub?.

Všichni se za?nou pomalu ukládat a p?ání dobré noci a sladkých sn? naruší pouze ?ty?i revolu?n? smýšlející rachejtle zapomenuté kdesi v kout?, které podpálí ministerské vyhlášky o zrušení oslav. Klidné oddechování narušila ješt? kratinká návšt?va trpaslíka, ale jinak se nic d?ležitého nestalo a všichni se ráno probudili do jist? krásného dne.

Nový rok na jeze?e, kde bylo možné se vyblbnout, jelikož zamrzlá plocha fungovala jako skv?lé kluzišt?. V odpoledních hodinách pak na dobrovolníky ?ekalo stav?ní iglú, které se ovšem nedo?kalo n?jakého v?tšího zastoupení. Nejspíše byli všichni unavení z toho nepohodlného spaní v síni. Své iglú tedy nakonec postavili pouze Havraspárští a Zmijozelští. Ty p?i stavb? p?išel navštívit i malý hrabák, který si smlsl na myšce a op?t je opustil.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum