Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 10.4. - 13.4.2013 (9.12. - 24.12.2083)

Váno?ní svátky na Bradavickém hrad? byly op?t oslaveny ve form? n?kolika dílni?ek – ovšem s krycím názvem, nebo? tyto svátky m?ly být dle na?ízení odboru Ministerstva kouzel (což si vymyslela milovaná StR) pro vzd?lávání zrušeny – a jakýmsi záv?re?ným p?ekvapením, které pro nás p?ipravila paní ?editelka.

Seminá? výroby lepenkových p?edm?t? pro uskladn?ní studijního materiálu:

Jako první ?ekal studenty seminá? výroby lepenkových p?edm?t? pro uskladn?ní studijního materiálu pod vedením Olivera a Daciany. Tam si mohli všichni vyrobit z kartonu a tvrdého papíru krabi?ky r?zných velikostí, které si nakonec dle libosti dozdobili.

P?ednáška o výpo?tech nutri?ních hodnot spojená s praktickou aplikací zjišt?ných výsledk?:

Pod vedením sle?ny Clarisové si studentíci mohli zkusit, jak se vlastn? pe?e n?jaké to váno?ní cukroví. N?kterým to šlo od ruky, n?kte?í pot?ebovali poradit, nakonec to ale všichni n?jak zvládli.

Proškolovací kurz zam??ený na zvýšení hladiny aktinu a adrenalinu b?hem ch?ze po flexibilních vláknech:

Tento kurz m?la na starost dvojice MacKenna a Hroozley. Studenti museli p?ekonat spoustu nástrah ve form? p?ekážkové dráhy (ch?ze po ledu, lano napnuté mezi stožáry), p?i které si ovšem užili spoustu zábavy, a?koliv se nevyhnuli n?jakým t?m pád?m. Jak by taky ne, když je žluto-zelené duo ze vzduchu odst?elovalo plyšovými dárky?

Exhibice:

P?ekvapení od paní ?editelky ocenili hlavn? siln?jší povahy. Ty slabší z n?j mohli být možná trochu vyd?šení, nebo? spat?ili hned ?ty?i exhibi?ní zápasy v r?zných oblastech (šerm Bradavicemi zastupovaný profesorem Weasleyem, p?em??ování v Bradavicích hájil profesor Bartimaeus, lektvary a živelná magie, do souboje za Bradavice nastoupila ?í?a), které si dokonce t?ikrát vyžádaly pomoc ošet?ovatelky. Každopádn? p?ekvapení sklidilo opravdu velký úsp?ch a n?kolik student? odešlo s pusou doko?án.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum