Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 10.4.2013 (9.12.2083)

Mrzimorští se tenhle rok rozhodli (po velmi dlouhé a unavující porad?, kde se vybíralo z n?kolika možných variant) pro bílý strome?ek s ozdobami v barvách zlatých a bronzových, o?echy a dalším ovoce a ?et?zem ze slámy.

Když se dne 9. 12. 2083 sešli ve Velké síni, už tam na n? ?ekala pon?kud k?ivá zelená borovi?ka. N?kte?í se dali rovnou do práce a za?ali kup?íkladu vyráb?t ?et?z, další se pustili do vyjídání ozdob. Nejprve ovšem musel být strome?ek obarven na bílo, ?ehož se zhostilo n?kolik student? pomocí kouzla Coloro.

Po pár chvílích barvení se další pustili do v?šení ozdob na bílé ?ásti borovi?ky. Pomocí kouzla Locomotor, pár dobrovolník? a pár starších, zkušených student? se pak dobarvila i úplná špi?ka stromu. Dov?šely se poslední ozdoby, omotal se ?et?z a kolejní stromek už byl na sv?t?.

A také, že se povedl, protože spole?n? s Nebelvírem získala naše kolej první místo ve strome?kové sout?ži.

Popisek strome?ku 2083:

Borovi?ka bíle jisk?í,
k?ivá p?ece hrd? stojí.
Když to vidíš, srdce plesá,
cítíš v?ni cukru, lesa.

Mrzimor má letos hustou borovi?ku, což samo o sob? je oproti jedli?kám p?edešlých let docela rozdíl. Borovi?ka se skví krásnou sn?hov? bílou barvou, dlouhé jehlice se t?pytí. Stojánek je lesklý, bronzový. I se sebev?tší snahou se stromek nepoda?ilo usadit rovn?, ale nic to strome?ku nebere na kráse. Co ubírá k?ivý kmínek, dohán?jí husté v?tve a bohatost jehli?í.

Bronzová a zlatá vedle sebe,
trocha tepla, a? bílá mén? zebe.
Co ješt? pat?í k tradici?
Parádní hv?zda na špici!

Na špi?ce se t?pytí bronzová, lehce zašlá mnohacípá hv?zda. S hv?zdou ladí nevelké množství kouli?ek, které by se vešly schovat do dlan?. Kouli?ky jsou jak lesklé bronzové, tak matn? zlaté. Sem tam se houpá bronzová hv?zdi?ka a dají se najít i dva t?i zvone?ky. Lehce zašlý, ale i tak se lesknoucí bronz, ani matné zlato však není tím hlavním, co strome?ek zdobí.

Kdo rád mlsá o?echy a ovoce,
na našem stromku má je po ruce.
Nebo cukrem zuby kazit chceš?
Vem si jen tolik, kolik uneseš.

Do vzdálenosti n?kolika krok? se line sladká v?n? sušeného ovoce. Tu je o?ech, kousek sušeného jablka, scvrklá švestka, nechybí ani hrušky, kole?ko pomeran?e. Navíc jsou na nižších v?tvích tak, aby na n? pohodln? dosáhli i prváci, nenápadné bílé koší?ky plné pražených o?ech?, barevných kousk? kandovaného ovoce, bonbon? a nejr?zn?jších cukrátek.

Ruku k dílu dal každý z nás,
ten navlíkal, ten st?íhal slámy klas.
Spole?ným dílem, šípky a sláma,
omotáme stromek, t?ikrát sláva!

Kolem celého stromku se pak stá?í tenounký ?et?z. Na nit jsou st?ídavo navléknuté krásn? rudé šípky a p?l palce dlouhá slam?ná stébla. Zlatá s rudou ovíjí stromek ne moc hust?, ale i to málo sta?í na jeho rozjasn?ní.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum