Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 4.4.2013 (24.11.2083)

Díky inspiraci ?lánkem pana Belowse se StR rozhodla ud?lat s hradem krátký proces a sv?j revolu?ní rok korunovat likvidací hradu. Vzor lze hledat u pana Guy Fawkese, jenž se odvážn? postavil jím nenávid?nému systému a neúsp?šn? se pokusil vyhodit do vzduchu parlament. I studenti s StR v ?ele m?li tedy nastolit nové po?ádky.
T?ebaže ne každý byl do bourání hrr, ú?ast v sout?ži nebyla nemalá a nakonec se vybral i ten nejlepší plán. A 24. 11. došlo k jeho uskute?n?ní...

Byl podve?er sychravého podzimu a na b?ehu jezera se za?al scházet netrp?livý dav. Po n?kolika chvílích strávených vzájemným vítáním a p?ípadným p?edstavováním se, vzrušeným št?betáním, pohoršeným protest?m a nejistému vyhlížení v?cí budoucích se rozezn?la tichá píse? (Remember, remember the twenty fourth of November!). Cílem bylo upoutat pozornost mnohých p?ítomných a svolat váhavé duše, což se poda?ilo. Hned na to se iniciativy ujala postava v ?erném a v masce (a se svými spole?níky), která zvolala, že nadešel den, kdy se za vše špatné (tedy hlavn? za úkoly) pomstíme.

Dav bojovn? zary?el. Jakmile se otev?ela jedna z muni?ních beden ležících opodál, ?lenové odboje vyrazili zu?iv? ucpávat skulinky ve stavb? pomocí toaletního papíru. Cílem bylo zvýšit výsledný efekt budoucí exploze. To se samoz?ejm? neobešlo bez n?kolika drobných pád?. Našt?stí všichni p?ežili a úsp?šn? se dostali až do nejvyšších pater stavby.

Po p?esunu dovnit? p?išly na ?adu p?ípravy výbušnin – tedy jejich p?emis?ování na strategicky výhodná místa. Jakmile byla i tato ?innost dokonána, dostalo se všem šavlozubých kachni?ek a byl jim sd?len pokyn, aby se na povel rozutekli, p?i?emž nezapomn?li kachni?ky po?ádn? natáhnout.

T?i, dva, jedna… TE?! Pokyn byl zadán a všichni se rozeb?hli. Natažené kachni?ky vyrazily na cestu za výbušninami a pletly se tak pod nohy utíkajících student?. Po vyprázdn?ní hradu za?aly kachni?ky postupn? vybuchovat a kyselina v sudech se dala do bublání. Aby vše prob?hlo hladce, dali se n?kte?í do rituálního k?ep?ení kolem hradu, zbab?lejší krysy zalézaly do d?r.

Demolice samoz?ejm? skon?ila úsp?šn?. Hrad, ve kterém se postupn? zvedal tlak, to nakonec vzdal a vybouchl. Díky tomu bylo všechno a všichni kolem po?astováni zbytky hradu, bublinkami a p?nou. A? žije nový režim!

Jásání a oslavy narušil až p?íchod Nemesis. Už to vypadalo, že všichni schytají trest a podmíne?né vylou?ení. N?kte?í zrádci dokonce napráskali ostatní a stav?li se do pozice spasitel? hradu a starého (a prohnilého) režimu. Ale mrknutí dalo mrknutí, na?ež se ukázalo, že i Selena fandí revoluci. A tak si všichni, co state?n? neutekli a bránili odvážné spiklence, mohli užít velkolepé hostiny a oh?ostroje. A to byl konec. Náš opravdový hrad stále stojí, a?koliv je nutné poznamenat, že nepatrnou prasklinu na n?m odboj zanechal. Tak t?eba p?íšt?.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum