Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Halloween

Dne: 20.3. - 23.3.2013 (17.10. - 31.10.2084)

Halloweenu se klasicky ujala StR a uspo?ádala n?kolik dílni?ek. Ve spolupráci s profesory se pak b?hem velkolepého ve?írku uskute?nila i fingovaná vražda profesorky Liu. Akce se do?kala i ohlasu v Bradavi?níku.

Výroba strašimasek

Duo Hroozley a MacKenna nab?hli do klubovny s kbelíky plné papírovo-škrobové kaše, se slámkami a dalšími d?ležitými v?cmi pot?ebnými pro výrobu papírových masek. Zájemci byli nejprve rozd?leni do dvojic, kdy si první m?l lehnout a druhý jeho obli?ej zabalit do blány. Do ní se posléze prorazil otvor, udušený dostal br?ko na dýchání a kone?n? se mohla aplikovat hmota nevábné v?n? a konzistence. Masky byly posléze vysušeny kouzlem Asius a upraveny dle vkusu jejich majitel?.

Navzdory usilovné snaze všech zú?astn?ných nikdo nezem?el a nestalo se nic zvláštního.

Dlabání dýní

Neohrožená Dac rozdala zájemc?m dýn?, nože a další serepeti?ky, na?ež se všichni pustili do vy?ezávání té nejhez?í dýn?. Oliver, druhý krotitel divé zv??e, dorazil s lehkým zpožd?ním, na druhou stranu p?inesl kyblík na vnit?ek dýn?. Krom? mírné nevolnosti p?ítomného pana Attamana se však žádný závažný úraz nestal a všichni to nakonec p?ežili.

Pe?ení hallowpochutin

D?dlík, Rose a Molly spojili své síly, aby zájemc?m ukázali, jak se pe?ou v?rné napodobeniny lidských prst?. Aby v p?ípadném obvin?ní z pokusu o otravu okolí nebyli prefekti sami, strategicky každému p?isoudili n?jaký úkol. Jeden míchal, druhý vážil, další sypal,... V kone?né fázi ze vzniklého t?sta ú?astníci modelovali prsty, místo neht? použili mandle a tak. A to byl konec.

Vražda profesorky Liu aneb Halloweenský bál

Již p?ítomnost Karlose p?edznamenávala problémy, nebo? tento nemrava házel o?ko za každou sukní. N?kterým také d?lal problém jídelní?ek sestávající mimo jiné i z lidských prst?, takže ve?írek zahájilo ve?ejné zvracení.

Studentstvo i profesorstvo se kone?n? slezlo a po úklidu Selena za?ala s vyhlašováním kostýmové sout?že. První místo obsadil Edmund Denis Attaman, druhé Mackenzie Woods a t?etí ovládla Maya A. Milf. Následoval ?as pro veselení - o zábavu se starala pon?kud strašideln?jší hudba a speciální nabídka na stolech.
Do Sín? se pomalu dostavila i budoucí mrtvola Liu, pro zatím rozdávala zá?ivé úsm?vy na všechny strany. Za zmínku z toho všeho ur?it? stojí debata na téma "Jsem profesor. Mám se jednou ro?n? chovat jako blázen? Co když se pak studenti budou chtít p?átelit?!". Ale to už p?ichází ?as pro naši drahou vraždu...

Profesorka Liu opustila místo u stolu s omluvou a vyrazila n?kam do sín?. Když tu sv?tla zhasla. Mnohé nastalá tma vykolejila tak, že nedokon?ili své vzletné myšlenky, další se uchýlili k panickému jekotu. A profesorka Mosetová pragmaticky zanadávala, že nem?že najít pití. Tak ?i onak v bludu a temnot? osazenstvo moc dlouho nepobylo, nebo? po výk?iku umírající labut? nastalo sv?tlo. Pohled na zakrvácené t?lo profesorky Liu n?koho p?inutil ?vát, další automaticky sahali po h?lkách a byli i tací, co si hledali flek s dobrým výhledem a popcornem.

T?ebaže profesorky Weasley a de Shell zavelely, aby dav z?stal na míst?, u mrtvoly se p?eci jen shlukovali zv?davci. A také došlo na obvin?ní - jako první stín padl na Ginny. (Prý závidí oblíbené kolegyni, navíc se podez?ele rychle cht?la zdejchnout na ministerstvo, aby ohlásila vraždu, také už ve svém t?e?áku, jak p?iznala, profesora zabila.) Druhého ?erného Petra obdržel druhý Weasley, asi to mají v rodin?.
Obvin?ní st?ídalo obvin?ní, až se kone?n? sbor n?jak dohodl a za?al zajiš?ovat d?kazy, posílat studenty do spole?enek a odneslo se i t?lo. A?koliv m?li studenti spát v pokojích, do spole?enských místností se nikdo dostat nem?že (hrad odmítne spolupracovat s "vrahy"), a tak nakonec skon?í všichni na ošet?ovn?. P?esn?ji p?ede dve?mi ošet?ovny.

Na onom míst? se mezitím d?jí v?ci. Ošet?ovatelka mající zrovna službu jen st?ží zvládne zakrýt nadšení z pitvy. Hned si poru?í po?ádnou pilu, dokonce i ten zástup student? vpustí, aby se podívali na t?lo. Pak jich však za?ne být n?jak moc, takže i s t?lem a ná?iním prchne do svého kutlochu, aby mohla svou mrtvou ob?? nerušen? porcovat na kousí?ky. Profeso?i a studenti zatím mudrují, pro? asi a kdo zabil zrovna oblíbenou Liu. Nutno podotknout, že Weasley podez?íval Weasleye.
Ješt? p?ed tím, než se shromážd?ní zvládlo na n??em dohodnout, otev?ela dve?e ošet?ovatelka a informovala, že Lucia Lex Liu je definitivn? mrtvá a že na dýce byl jed. Což op?t vrhlo nep?íliš p?íznivé sv?tlo na oba Weasleye a vlastn? všechny vyu?ující lektvary a jedy. Skoro to vypadalo, že se všichni pohádají navzájem, Mornanth B. Weasley cht?l prchnout do Azkabanu a Marci Mosetová otev?ít krámek s upomínkovými p?edm?ty na tento den, když tu se na dýce-vražedné zbrani našel nápis v azbuce. P?ekladu se ujal Morn, vzr?šo vyvolal Protiva p?íletem s informací, že tu je i n?jaká druhá vražda. Než se stihlo p?ijít na to, o ?em to povídá, padlo jméno majitele dýky - Alex Petrov. Dýka je jeho, prý se s ob?tí i to ráno hádal, hurá za ním!

Posledními kulisami dramatu se stala chodba p?ed kabinetem Alexe. Ginny se p?ede dve?e hrnula s výrazem buldoka, jiní byli se soudy opatrn?jší a nepozdávaly se jim metody vyšet?ování profesorky Ginny M. Weasley. Ta si servítky rozhodn? nebrala, rázn? zaklepala na dve?e kabinetu a str?ila d?kazní materiál p?ekvapenému profesorovi p?ed nos. Petrov se sice chvíli vymlouval, že si t?ídil tužky, ale nakonec ho usv?d?ila krvavá skvrna na manžet?. Což nejedné p?ítomné dívce zlomilo srdce.
P?išlo na ?adu zatýkání. Tedy, bylo oznámeno, že je vrah zat?en, jenomže se stala taková zvláštní v?c. P?vodn? roz?ezaná profesorka Liu se totiž živá a zdravá zjevila na konci konvoje a smála se a smála. Vype?ený vtípek pak byl studenty p?ijat r?zn?, ale v záv?ru byl každý nejspíš rád, že si vedení na hrad? šílenou ošet?ovatelku nedrží.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum