Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Mrzib?h hradem

Dne: 6.3. - 16.3.2013 (18.9. - 3.10.2083)

Akce rozložena do více dn? m?la hravým zp?sobem p?iblížit student?m postavu Helgy z Mrzimoru a další historické osobnosti. B?hem Mrzib?hu se do celého questu neplánovan? p?ipojil i fenomén Helgy, kdy Agranyel Stormgarde n?jaké p?ítomné osob? zm?ní ohoz na tématicky stylizovaný od?v. (Drbal o tom podkvakrát obraz na schodišti.) Oficiáln? se vše podávalo jako zásah Helgy z Mrzimoru.

Významné p?edm?ty:

V Klubovn? se poschovávalo n?kolik p?edm?t? souvisejících s Helgou a studenti je posléze hledali. Úsp?šným nálezc?m posléze Rosalie Maria Young ud?lala p?ednášku na téma "Pro? práv? tento p?edm?t?" 

Plyšová moty?ka: Symbol píle a pracovitosti Helgy, která k tomu vedla i své studenty. Díky tomu vzešlo z naší koleje tolik dobrých a kvalitních kouzelník?, kte?í ší?í u?ení jejich zakladatelky. (nálezce Morrigan L. Rowles )

Panenka, která m?že p?ipomínat andílka: Symbol dobroty, ?ešila spory jak mezi studenty, tak mezi zakladateli. Snažila se vždy najít to nejlepší východisko z problém?. (nálezce Marie Claire Noel )

Knoflík pro št?stí: Symbolika je snad jasná. Helga v??ila v jeho sílu. (nálezce Brooke Moore)

Pohled dvou žen: Symbol p?átelství. Na obrázku je objímající se Rowena s Helgou, které už p?ed založením byly p?ítelkyn?. (nálezce Candy Snow)

Letecké brýle: Symbol cest, které Helga absolvovala. Pocházela z N?mecka, ale žila ve Walesu a samoz?ejm? se po?ítá i cesta do Bradavic. (nálezce Nathan Young)

Pohár Helgy: Symbol samotné zakladatelky. Údajn? propojený se silou Bradavic. P?edával se po generace v její rodin?, do doby, než byl zni?en. Nyní nám musí sta?it jeho napodobeniny. (nálezce Terry E. Maltyne)

Architektura:

B?hem setkání v klubovn? m?li za úkol z p?inesených materiál? sestavit obrazec ?i stavbu uvedenou na p?íloze. Šlo v?tšinou o gotické motivy, ale i barokní kamna a podobn?. B?hem tvorby byla krátká p?ednáška o gotice jako takové, kterou však p?erušil zásah Nyel sbírající drby pro ?lánek do Bradavi?níku.

Ch?dy a m?amky:

Cílem celé hry bylo dostat se na ch?dách k stromu ov?šenému ovocem, sladkostmi a n?kolika specifickými obrázky. 

Obrázky a jejich vysv?tlení:

erb Mrzimoru, Helga, kniha-kucha?ka, kotlík nad ohn?m, sušenky s konvicí, recept, sk?ítek 

Helga byla skv?lá kucha?ka
m?la na starost mimo jiné i kuchyn?
p?ivedla do kuchyn? sk?ítky
vynikala v oboru kuchy?ských kouzel
údajn? dovedla studenty k tomu, že sami va?ili a pak navzájem ochutnávali

Kvíz o osobnostech:

P?edposlední zastávka prob?hla op?t v Klubovn?, kde se studenti dozv?d?li n?co málo o Merlinovi a zakladatelích.

První úkon, který na n? ?ekal, bylo rozd?lení se do skupinek po ?ty?ech. Po chvilce váhání se dali dohromady: Candy Snow, Sebastian A. Corrigan, Morrigan L. Rowles a Eadan B. Corrigan (zmijozel). Druhou skupinku tvo?ili: Emilia Script, Destiny Death, Allyson Wright a Marie Claire Noel.

Kvíz k nahlednutí zde.

Kouzelník, církev a bitva o fontánu aneb Iroskotská misie:

Bylo, nebylo, úderem 17:00 na nádvo?í nikdo nebyl. Ale slunce svítilo a bylo krásn?, a tak to nikdo nevzdával a nakonec jsme se sešli v celkem hojném po?tu.

Úvodní úkol byl jasný - vydlabat z k?ry koráb, s kterým posléze dobudeme sv?t, nebo alespo? fontánu. Ptáš se, milý dení?ku, pro? zrovna koráb? Inu, inspirace byla nalezena v jistém Irovi. Jmenoval se Columcille a byl to mnich. A tento mnich se rozhodl sednout na lodi?ku a pádlovat a pádlovat. Pak na jednom míst? z lod? vylezl a založil klášter. Po n?m se opi?ilo mnoho muž? a nejspíš i žen, ?ímž se po Anglii a Skotsku ší?ila vzd?lanost a lidi kone?n? um?li psát.

I Bradavice jsou svým zp?sobem klášterem. Jak jsme si ?ekli, tak tu po klášterech máme mnoho odkaz?. Nejenom co se architektury tý?e (tedy nap?íklad nádvo?í, které supluje rajskou zahradu), ale i uniformy, školní lavice, výuku, zvon?ní, spole?né snídan?, zákaz vycházek do okolí až do t?etího ro?níku, spole?né bydlení na kolejích, p?edstavené koleje a celkov? hierarchii ve vedení. Dokonce i sloužení sk?ítk? pochází z klášter?.

Ostatn?, není se ?emu divit. Helga spolu s Rowenou, za jejíž kolej byla na akci p?ítomna jedna studentka - Lena Habran, vyr?staly jako malé v jednom klášte?e, kde se i potkaly a uzav?ely p?átelství na život a na smrt. Bohužel se neví, jaký to byl klášter, a tak pokud n?kdo n?co jednou objeví, bude d?sn? slavný.

Pak už nastal ?as se rozhodnou, jakou církev bude kdo reprezentovat se svou lodí. Objevil se Kult uctíva?? žlutých t?ešní, Služebníci moudrosti, Vyznava?i banán? (nejen k jídlu) a Svatí dudlíci. V této formaci pak nastoupili do fontány a m?li za úkol ji obeplout kolem dokola. Pohán?t se mohli za pomoci foukání, pop?ípad? odst?elování molitanovými mí?ky. (Ty se hodily i na likvidaci konkurence.)

Po vleklém a dlouhém boji, kdy nakonec ve h?e z?staly jen T?ešn? a Moudrost, se do všeho vložil lehký drakkar ší?ící Lilismus na po?est bývalé primusky Carmen a vše jednozna?n? ovládl. Napomohlo tomu i obsazení fontány sle?nou Stormgarde, která m?la v rukou dort a nebála se ho použít jako úplatek. Lilismus tedy pevn? zako?enil v srdcích všech poddaných, fontána byla úsp?šn? zane?ád?na a poslední sout?žící se do pokoj? po velice nebezpe?ném úklidu rozešli zhruba kolem jedenácté. (Což ne?íkej nikomu z vedení.)

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum