Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 2.3.2013 (11.9.2083)

Se svými spacáky se sešlo mnoho mladších i starších mor?at. Ú?ast tedy byla hojná a o krásný za?átek se postaral Banán v ?okolád?, jakožto kolejní maskot. N?kte?í s ním p?išli do styku poprvé, jiné ne. Samoz?ejm? mnozí se prvn? seznamovali, ale p?erušila je první slova Jamese, který celou akci zapo?al.

P?ivítaly se nové tvá?e, prohodilo pár slov o Banánkovi a také se za?ala vypráv?t pohádka. Hned po jejím skon?ení se n?kolik student? dalo ke spánku, jiní se cpali k prasknutí, n?kte?í museli okusit nervy Becc, jelikož za pomoci matrací zavalili spící ?leny koleje.

Pohádka o vzniku Bradavic:

James: Bylo, nebylo. *Za?ne s nádechem plynule vypráv?t pohádku. Tedy, alespo? první dv? slova jsou pronesena oním vypráv?cím tónem. Pak se mu ve tvá?i objeví zamyšlený výraz a on pon?kud obšírn? spustí mimo téma.* Teda, je jasný, že bylo, protože jinak bychom tu nesed?li... Neleželi... *Zavrtí se na zemi, opraví p?edešlý výrok a st?elí pohledem po ostatních. Když se zastaví na Rebecce, polkne a s novým nádechem se rozhovo?í.* Každopádn? už je to hodn? dávno. Narodily se dv? mocné ?arod?jky a dva kouzelníci.

James: Navzájem se neznali a byli opravdu odlišní, jak svou povahou, tak výchovou. Až když všichni vyrostli a dosp?li, vstoupila do d?je jedna ze ?tve?ice. *Vytáhne ma?áska znázor?ujícího zrzatou ženu.* Jmenovala se Helga a v hlav? m?la plán. Ten jí nedal spát, takže aby chud?ra nezem?ela na vy?erpání, vyhledala Godrika Nebelvíra, dalšího z oné ?ty?ky mocných kouzelník?, a zaklepala mu na dve?e... *Chvíli s oním ma?áskem na ruce cestuje po okolí, než se zastaví u Arthura a za?uká mu na ?elo.* ?uk, ?uk.

Arthur: *S nap?l shrbeným Godrikem na ruce vyst?elí jak st?ela, když zv?t?í klepání u dve?í.* Kdo m? otravuje v tuto dobu, u Merlinových vous?! Toto je doba odpo?inku a spánku. *Pronáší hlubokým hlasem, který se snaží ozvláštnit jakýmsi dozvukem, až chrapt?ním. N?kte?í v tom mohou zaslechnout skoro až zvuk havran?. P?itom ale ma?áskem zakleje na dálku s pohrožením rukou.*

Arthur: Jeho rod uznával Merlinovy myšlenky a pocházel prý až od slavných rytí?? kulatého stolu. *Doplní normálním hlasem, ale to už se zadívá na ma?áska a pokra?uje stejným hlasem jako p?edtím.* Kdo mi to v tomto ne?ase klepe na dve?e?! *Zakouká se na Helgu, nakloní k ní hlavu a vyhrkne ze sebe rychle.* Ženská! Co chcete?

James: *Po slovech Ar?ího se krátce uchechtne. Trvá to však jen vte?inku, než nasadí pisklavý hlásek, cosi jako snobský výraz a Helžiny ru?ky se pokusí založit v bok.* Jsem Helga, chci založit školu a ty mi pom?žeš! *Rázn? zakývá hlavou, jak svou, tak Helžinou, a její chování náležit? oglosuje.* P?esn? tohle rázn? ?ekla Helga k p?ekvapenému Godrikovi a zašermovala mu pod nosem svou š?astnou va?e?kou, kterou používala ze všeho nejrad?ji. *V tom okamžiku až s d?tinskou radostí Ar?ímu “nafackuje” plyšovou va?e?kou.*

Arthur: *Když mu James “nafackuje”, vyt?eští na n?j pobavené o?i a zahledí se up?en? s Godrikem na va?e?ku, snad jako by ho hypnotizovala. Ma?áskem do toho jen pokyvuje hlavou na znamení souhlasu.*

Arthur: Godrik?v pohled hypnotizoval va?e?ku a považoval ji za nejzajímav?jší v?c, kterou kdy vid?l. Jako by to byla zbra?, která ho p?im?la na školu kývnout, nicmén? se nakonec domluvili a vydali se shán?t par?áky. Založit školu není jen tak, chce to totiž peníze *Povídá a dotvá?í p?itom d?j domluvou a pochodem druhou rukou, poté si ale ma?áska sundá a hodí ho Jamesovi po hlav?.*

Molly: *Jakmile Arthur dopoví, co m?l na srdci, p?estane se vesele ušklíbat na všechny strany a s postavi?kou v zeleném, navle?enou na ruce, p?evezme nit p?íb?hu. Jelikož je zaparkovaná hned vedle Jamese, svého ma?áska umístí kousek od Helgy a k p?ítomným za?ne promlouvat sk?ípavým barytonem:*Jsem Salazar Zmijozel, muž zámožný a ze vznešeného rodu pocházející.

Molly: *Pro dodání pat?i?né dramati?nosti rozhodí Zmijozelovýma rukama a po krátké odmlce pokra?uje o n?co nevrlejším tónem dál.* A ne, nem?žete mi ?íkat Sale! *Zlovoln? se na studentíky ve spacácích zašklebí, než nahodí milejší úsm?v a již normálním hlasem dopoví zbytek.* Jenže pot?eba jsou nejen peníze, ale i nadšení lidé! *A s t?mito slovy zvedne ruku bez Salazara do vzduchu, ?ímž se na sv?tlo spolky dostane i poslední ze zakladatel?.*

Molly: *S modrým ma?áskem za?ne nadšen? hopsat a vysokým hláskem vesele prozp?vovat následující:*Jsem Rowena! Vyberte si m?! Obklopím se spoustou chytrých student? a vymyslím nová kouzla! Bude to ž?žo! *Ruku poté spustí op?t dol? a Rowenu d?stojn? postaví na konec ma?áskové ?ady. Nevydrží tam ovšem dlouho. Záhy totiž ob? postavi?ky p?edá Becce, a když znovu zaujme p?vodní pohodlné místo, jen se tázav? koukne na Rosalie*

Rose: *A p?evezme slovo po Molly.* No, a tak se tihle ?ty?i dohodli a vydali se hledat n?jaké vhodné místo. M?lo být n?kde v ústraní, to je jasný, a taky daleko od mudl?. *Kýve hlavou, p?i?emž si pohledem p?em??uje snad každého, koho m?že.* Na nedostupném míst?, aby do školy nemohli v??n? trajdat rodi?ové a kontrolovat svoje d?ti, jestli nosej ?istý ponožky. No a po mnoha m?sících nakonec našli tohle skv?lé místo. *Jednou rukou vyst?elí rychle do vzduchu, na?ež ji op?t nechá klesnout.*

Rose: Všude byl les plný zví?at, jezero s rybami, p?da, co nikomu nepat?ila, protože stejn? moc úrodná nebyla,... Ale pro pot?eby za?ínající školy to úpln? sta?ilo. Takže se nakonec shodli. *A nasadí spokojený úsm?v, který doprovodí pokr?ením ramen.*

Becca: Výborn?! *Vyhrkne krátce po té, co Rose domluví, na každé ruce usazeného jednoho z ma?ásk? od Molly. P?itom se široce usm?je a další slova již pronese hlubším hlasem s náznakem arogance a s podstatnou dávkou sebejistoty. Z?ejm? se tak snaží o imitaci Salazara.* Kone?n? místo, kde mohu být pánem a nebudou mne omezovat hloupá na?ízení! *Ma?áskem Salazara na prava?ce p?edvede pom?rn? zt?ešt?ný tane?ek, sama sem tam st?ílejíc nap?l pobavené a nap?l zkoumavé pohledy po okolí.* Liboval si spokojen? Salazar.

Becca: *Na oko vážn? p?ikývne a na momentík se odml?í, aby však zanedlouho op?t pokra?ovala, tentokráte již svým normálním hlasem.* A i Rowena byla náramn? spokojená. Tady se mi líbí, je tu spousta v?cí, které se svými studenty prozkoumám! *Ma?áska Roweny nechá pátrav? se rozhlédnout kolem, p?i?emž uznale pokyvuje jak svou hlavou, tak i hlavinou Roweny. Po chvili?ce však ruku s ma?áskem op?t skloní, st?elí významným pohledem k Jamiemu a chudáka Salazara hodí oblou?kem Artýmu.*

James: *Do slov svých koleg? se evidentn? zažral až tak moc, že mu chvilku trvá, než mu dojde, že je na ?ad?. Ma?áska s Helgou tedy vytasí sp?šn? a roztržit?, a i hlas do vyšší polohy m?ní až “za b?hu”.* Tady se mi líbí, roste tu mnoho ko?ení, budu mít z ?eho va?it! *Dokon?í nakonec rozja?en? a v?nuje všem široký úsm?v, jako kdyby byl Helgou.* Godrik se ?e?em svých par?ák? nev?noval - p?emýšlel nahlas. *A to už se natahuje pro postavu Godrika.* P?jde do lesa vysadit n?co nebezpe?ného? T?eba stádo lidožravých lv??

James: *Vypadá, že vte?inku nad otázkou Godrika opravdu p?emýšlí. Pak však jen pokr?í rameny, a zatímco stahuje ma?áska z ruky, pokra?uje ve vypráv?ní.* I za?ali tedy stav?t. Nemyslete si ale, že tu hned stál tenhle skv?lý hrad. Kdepak. *Krátce vzhlédne od své ?innosti a vážn? se zahledí na shromážd?ní.* Vaše postele možná vypadají, jako kdyby pamatovaly ješt? éru prvních drak?, a pách... ehm, voní úpln? stejn?, ale fakticky hrad prošel od svého zbudování hned n?kolika p?estavbami. Takže tak zlé to nebude.

James: *Povzbudiv? se na ostatní usm?je a op?t se zavrtí, aby p?ed dalším výkladem nalezl pohodln?jší pozici.* Ve skute?nosti však celá škola byla spíš soustavou d?ev?ných chatek, do kterých zatékalo. Jedinou kamennou budovou byla knihovna, nebo? Rowena prost? nemohla dopustit, aby její v k?ži vázaní milá?ci trp?li. To je skoro jako Bennettová. *Pronese zamyšlen? poslední slova, by? je skácí nap?l omluvným úsm?vem sm?rem Becca. Svou vele?e? zakon?í hodem na cíl - tedy Godrika p?esune k Ar?ímu vedle n?j.*

Molly: *S pobaveným uchechtnutím p?esune svou pozornost od kluk? k ostatním student?m a bez sebemenšího zaváhání se dá do dalšího vypráv?ní.* Teprve až ?asem, kdy ostatní za?alo štvát, že jim do talí?e padají piliny, postavili Velkou Sí?. Potom nesmím zapomenout na hradby a nakonec i v?že. Ty stav?li hlavn? jako obranu proti nájezd?m loupeživých Viking?.* Poslední slovo dramaticky zašeptá, výmluvn? vykulí o?i a na chvíli zmlkne. Snad dává spacákist?m dostatek prostoru pro vst?ebání informací.*

Molly: *Odmlka ovšem netrvá dlouho a záhy zase v projevu plynule pokra?uje.* Ti m?li hromadu me?ák? a brousili si zuby asi na úpln? všechny, a tak každý rozumný ?lov?k za?al stav?t v?že, aby je z nich mohl odst?elovat. Bylo to tak i v Bradavicích, kde vyrostla velká v?ž. V?tší než ta v Babylon?. Ur?it?. Nebo aspo? skoro stejn? velká. Hm... *Na krati?ký okamžik zamyšlen? stáhne obo?í, vzáp?tí ale nasadí o n?co p?ítomn?jší pohled a s veselejším xichtíkem dokon?í to, co za?ala.*

Molly: V?ží to sice nebylo, ale stejn? jako v Babylón?, i tady se nakonec zakladatelé pohádali. Probíhalo to asi takhle... *A v posledním gestu poukáže ru?kou k Arthurovi a Becce, symbolicky jim p?edávajíc slovo*

Arthur: *Když chytí oba ma?ásky, které si navle?e na pazoury, zapo?ne lítý boj mezi ma?ásky, kte?í se bijí svými plyšovými ru?i?kami.* Nechci, aby u nás studovali mudlové! *Povídá vcelku normálním hlasem, v n?mž jde ale slyšet jistá arogance. P?itom pozvedne trošku Salazara do vzduchu, aby bylo z?ejmé, která loutka mluví.* A já chci a chci a chci! *Odporuje s pozdvihnutým Godrikem, u kterého op?t mluví hlubokým havraním hlasem.*

Arthur: A já ne a ne a ne! *Op?e se do toho op?t zmijozelák, který za?ne ru?i?kama plácat ?ím dál rychleji.* Ale já jsem tu ?editel! *Vyk?ikne dosti z?eteln? Godrik a za?ne do Salazara žduchat.* Ale já vše platím! *Ok?ikne ho v záp?tí bez rozmyslu Salazar, ale nakonec ho p?estane bít, na?ež i Godrik skon?í.* Podobné dohady za?aly být vleklé a dlouhé, až se nakonec Sal rozhodl, že odejde. I naše milovaná Helga odešla. A?koliv se rozhodla ve Walesu založit rodinu.

Arthur: Aby se celá škola nesložila, ponechali tam své zástupce a Rowena s Godrikem taky stvo?ili Moudrý klobouk. Jak si tedy asi zvládnete spo?ítat, jde skute?n? o hodn? starou ?apku. Na druhou stranu i hodn? užite?nou, všechny vás poslala do Mrzimoru. *Ušklíbne se, když to dopoví s vážným výrazem, poté již ale mrkne na Beccu, aby pokra?ovala.*

Becca: *Chvíli nechá vyznít slova Artýho a pak se znovu rozpovídá.* Na hrad? tedy z?stal pouze Godrik s Rowenou, p?i?emž tím, kdo zem?el d?ív, byl Godric. *Zmínku o Godricov? smrti doprovodí pom?rn? smutným výrazem, p?i?emž ma?áska Roweny si posadí na koleno.* Mohla by vést školu, jenomže ona si ?ekla, že ne. *S d?razem na posledním sl?vku op?t ud?lá malou dramatickou pauzi?ku, jak kdyby snad cht?la rozhodnutí modré zakladatelky vyzdvihnout.* ?ekla si, že mnohem lepší bude, pokud se jednoduše vypa?í.

Becca: A tak tedy skon?il rozkv?t Bradavic jednou velkou záhadou. Kam se vypa?ila Rowena? Jak to bylo dál s Helgou? Stal se ze Salazara profesionální zaklína? had?? *P?i každé otázce utkví pohledem na n?kterém z p?ítomných prvá?k?, jak kdyby se je snad ml?ky snažila vybídnout k tomu, aby se nad tím vším po?ádn? zamysleli. Než by však kdokoliv mohl stihnout odpov?d?t, tak se pousm?je a s trochu tajemným výrazem ve tvá?i pomalu a s úsm?vem vysloví poslední v?ti?ku celého vypráv?ní.* To už jsou zase jiné p?íb?hy.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum