Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

NonRPG porada

Dne: 28.2.2013 (8.9.2083)

P?edevším skze první ro?ník prob?hla tato porada, která m?la za cíl seznámit mrzimorské prvá?ky s prost?edním školy i koleje. Ú?ast byla hojná a ?ešilo se opravdu mnoho v?cí, doufám že si každý p?išel na své a já zde dokládám otázky, které b?hem porady padly i s vysv?tlením. Ale na za?átek pár slov kolejního ?editele:

 • P?eji všem dobrý ve?er. N?kte?í m? znáte, jiní ne. N?kte?í se se mnou možná setkali už i mimo hrad bu? v Londýn?, v Prasinkách nebo t?eba p?i cest? ko?áry z hradu na hrad. Nejspíše by bylo vhodné, kdybych se Vám všem p?edstavil.
  Jmenuji se Moris Albertson a v kouzelnickém sv?t? již trávím n?jakou ?adu let. Mou specializací jsou démoni, proto p?edm?t,který na hrad? vyu?uju je Démonologie. Letos budu mít ješt? na starosti studia mudl?.
  Zatím bez RPG, prost? tak, jak to je Vás vítám ve žluté koleji Mrzimor a v??ím, že se Vám zde bude líbit. Doufám, že Vám primus a prefekti podali vysv?tlení na Vaše otázky, pokud jste n?jaké m?li. V??ím též, že všichni víte, jak funguje Hocz, a doufám, že budete aktivní jak v sout?žích, v kolejní sout?ži apod.
  Další v?cí, kterou bych Vám cht?l ?íct, je to, abyste si všichni pro?etli ve druhém pat?e na sekretariátu školy školní ?ád a ?ídili se jím. Nebojte se hrát RPG, nikdo Vám za chyby hlavu neutrhne a nebojte se též studovat a plnit r?zné úkoly, které po Vás budou zdejší profeso?i chtít.
  Ve ?tvrtém pat?e najdete lokovy krámy, kde si m?žete dokoupit v?ci do školy, které jste si nestihli nakoupit v Londýn? nebo v Prasinkách. Abych p?edešel otázce zápisu, m?l by být spušt?n snad již brzy. Ostatn? kv?li t?mto v?cem se vyplatí sledovat nást?nku školy.
  Výuka zde nonkov? funguje následovn?. V u?ebn? se každý dva tejdny objeví výklad. Vy si ho p?e?tete a vypracujete domácí úkol, který je Vám zadán. Za úkoly dostáváte známky a body do poháru.
  Úkoly bývaj r?zný. Záleží na profesorovi, jestli bude chtít vymyslet básni?ku, pravidla pro létání ?i sepsat n?jaký p?íb?h. V??ím, že se u úkol? ur?it? pobavíte. V rámci RPG bývají u vybraných p?edm?tu i praktické hodiny na chatu.
  Jako studenti prvního ro?níku musíte studovat povinn? Základy magie a jeden povinn? volitelný p?edm?t, nap?. kouzelný formule, obranu atd. Bez spln?ní této podmínky nebudete vpušt?ni do druhého ro?níku.
  Navšt?vujte též menu osoba, kolejní rozcestník a tam následující sekce. Vstup do spole?enské místnosti, což je naše nonková spolka, kolejní nást?nku apod. Též se vyplatí sledovat p?ehled bodování a bodování úkol?. Dodržujte školní ?ád, snažte se pro naši kolej získávat, ne ubírat body a doufejte spolu se mnou, že pohár bude letos náš. M?j kabinet naleznete v prvním pat?e, kde mi m?žete napsat jakýkoli dotaz a nebo mi napsat sovu.
  Nezapomínejte ani na to, že jsme v kouzelnickým sv?t?, takže tu mobily a r?zná další elektronika prost? nefunguje. 
  V jedenácti letech nem?jte románky se spolužáky, mohla by Vás postihnout Rowenina kletba a to opravdu není nic p?íjemnýho. Hlaste se na brigády, pl?te sout?že a pln? si užívejte tohoto sv?ta, který je tu pro Vás.
  Záv?rem ješt? dodávám. V p?ípad? jakýchkoli problém? ?i dotaz? se obracejte na m?, prefekty ?i primuse. To je ode m? pro tuto chvíli vše a ješt? jednou vítejte.
 • Našli všichni naši nonRPG spolku?
  http://hocz.org/topic.php?tid=2
 • N?jaké dotazy ke kolejní nást?nce, debatce, mrzifóru...?
 • Fajn, takže se nakouslo další téma, pokoje. Pokud to n?kdo ješt? neví, tak máte do 24. 3. ?as sehnat si spolubydlící - maximum je šest. Pak vás rozhodíme. Své výb?ry nahlaste prefekt?m ?i primusovi.
  Nicmén? ano, inzeráty na spolubydlící si nechte na jindy - jiné dotazy k pokoj?m jsou?
 • P?ešla bych k zápis?m?
  ?ist? hypoteticky by n?kdy kolem 3. 3. m?l za?ít zápis do p?edm?t?. Je možné, že to bude o kousek d?ív, možná kousek pozd?ji. P?ipomínám nutnost si zapsat Základy Magie. Ale te? mi ?ekn?te - stihli si všichni koupit všechny pom?cky, co cht?li?
  N?které pom?cky lze zap?j?it z kolejního fondu: http://www.mrzimorhocz.hys.cz/viewtopic.php?f=13&t=7
  Nicmén?... k té výuce - n?kdo n?jaký dotaz?
  A zápis opravdu bude brzy, na úkoly budete mít asi 14 dní ?asu a budou po vás chtít maximáln? 4 za jeden p?edm?t.
  Hádám, že k výuce už krom? všeobecného údivu nic není?
 • Co chcete ?íct d?ív rowenu, ?i n?co o koleji ? 
  Rowena: Ta se D?dla nikdy netýkala, je na to moc divnej :( :D Ale néé takže pokud nechcete skon?it u Mii, což nechcete !:D si vzpome?te na vašich 11, což pro m? je problém už... a berte tuto pov?ru vážn?, opravdu. Na city bude ješt? v té h?e tolik ?asu, myslím si, že daleko lepší si užít té hyperaktivity postavy, jako si ji užíváme s Jameskou... :D
  Jako zahrát to lze, jak ?íká Molly, ale to si chce vzpomenout na to co jsme d?lali ve školce, ale tam jsem byl p?ed 15 lety naposledy, takže to nejde:D
  Rowena byla zakladatelkou Havraspáru jak asi víte. A ?íká se, že sešle svou kletbu na každého, kdo si projevuje lásku a nemá na to v?k (respektive se chová neúm?rn? svému v?ku, ale ob?as si po?íhá i na ty, co si strkají jazyk až do krku a v?k na to mají). Protože Rowena prožila neš?astnou lásku, tak se její stín potlouká po hrad? a hlídá to tu od hrdli?ek. M?že se stát, že na vás spadne cihla, p?ilepí se vám jazyky nebo cokoliv jiného. ;)
  Skon?íte na ošet?ovn? ani nesta?íte napsat hv?zdi?ku.
  Ale co je D?LEŽITÉ! Vy jako hrá?i o Rowenin? kletb? sice víte, ale vaše POSTAVY o tom nemají ani tušení. Je to jen fáma. Takže né že si budete vyznávat na lavi?ce lásku, jednoho trefí cihla a druhý zak?i?í "Ó né, Rowenina kletba! *zakryje si obli?ej*"
  Hele, obecn? - používejte mozek (ano, všichni tady ho máte) a budete v pohod?. A to p?i všem. Pokud je vaše postava zran?ná a pak najednou není, je to chyba. Pokud vaše postava za?ne d?sn? moud?e všechno v?d?t a um?t, je to taky chyba.
  V?tšinou se stranit všeho až do 13 let. Od t?inácti lehké doteky rukou, ale nemyslete si, že když je vám t?ináct, tak si vás Rowena nepodá.
  Ano, ohrožení jsou i pá?áci. ;) A opravdu si na to dejte pozor a hlavn? na m? (Miu). Jsem na to fakt ostražitá a nešet?ím nikoho.
 • Jinak, slyšeli jste už o ve?erce? Od kdy je, co pro ni platí?
  Po hrad? m?že. Takže si m?žete vyrazit na jídlo do sín?.
  V 10 je zákaz vycházení z budovy školy, toula?ka po chodbách, dejme tomu. Pro plavání v jeze?e musíte absolvovat plavecký kurz...
  Za mých studentských let jsme d?lávali p?epadovky kuchyn? o p?lnoci. :D Nicmén? ano, platí od 22:00. Nesmíte ven z hradu. Na to si profeso?i dávají pozor, a pokud vás tam hern? na?apou, tak mohou sebrat i 20 bod?.
 • Jinak do Zapov?zeného lesa máte taky zákaz chodit. Tam pokud vkro?íte, tak m?žete o svou postavu i p?ijít. ;)
 • Jinak co se tý?e zábavy pro vaše postavy i vás, tak by se v p?íštím týdnu m?l otev?ít divadelní kroužek, tak snad Rose podá víc infa, ale klidn? ji zaspamujte a poté by m?li být roztleskáva?ky, kdy naopak by m?la podat info Velista.. takže sledujte nást?nku, ale zkuste klidn? už dotazy na n? sm??ovat:)
 • Dob?e, myslím, že zvlášt? pro vás t?i je nutné zd?raznit RPG a nonRPG stránku lumpáren. Pokud n?co provedete, n?co, co by vaše postava provést ani nemohla, letíte ze hry. Jinak je trest hlavn? v rámci RPG.
 • Dá se n?jak p?edplatit Denní V?štec? :)
  Katherine, ano, dá, pokyny najdeš v každém ?ísle.
 • Dob?e, možná bychom mohli p?ejít k tématu jménem bodování, co vy na to? :P
  Body dostáváte za úkoly a sout?že - snažte se vypracovat úkoly co nejlépe - ?ím víc bod?, tím lépe. Pokud n?komu s n??ím pom?žete (nap?. najít profesorovi brýle) a n?kdo si všimne, taky n?co m?žete dostat. Za drzost, šílenost, porušování ?ádu... body dol?. A jen tak pro info - my vám ty body po?ítáme taky a ke konci roku nejlepší získá odm?nu!
  Cht?l bych podotknout to, co ?íká Jameska, ty body se Vám promítají do dvou míst, takže o to v?tší motivace pro vás, aby jste zabrali a vyhráli jste jako jednotlivec a i jako kolej !:)
  Budeme se na vás zlobit, pokud body strhnete? Pokud to jsou strhlé body p?i h?e, která byla na úrovni a doty?ný si ji užil, tak se to nijak nehrotí. Ale pokud si n?kdo usmolí trest a neodevzdá ho (tím kolej p?ipraví o 20 bod?) tak už je to d?vod k naštvání. Takže neprovokujte zbyte?n?, jen tak z nudy. A když budete porušovat ?ád, snažte se nenápadn?. Na druhou stranu ani p?i porušování nezapomínejte na logiku. Nevloupete se pro koš?ata, nedostanete se do ?editelny,... Jste prváci.
  Když se to nebude opakovat pravideln?, hrotit se to snad nijak nebude ;)
  Amen. Nicmén? body NEZÍSKÁVEJTE PODVODEM! Pokud si budete radit v sout?žích, opisovat v úkolech... je to až -50 b. Jinak je to obvykle 10 za ve?erku... éé... to najdu
  záleží za co, není moc p?íjemné když n?kdo schváln? strhává body, na které se n?kdo snaží .. n?kdo tomu ?as v?nuje a n?kdo dojde a shodí mu najedou 50 bod? ..
  Drzost -5
  Výtržnosti atp. -5
  Ve?erka -10
  Vulgarita -10
  Ni?ení majetku školy -10
  Koupání v jeze?e bez osv?d?ení -10
  Nepovolený vstup do TM -10
  Kouzlení na územích školy (bez svolení) -10
  Vstup do Prasinek -15
  Neodevzdání trestu -20
  Vstup do lesa -20
  Opisování -20
  Napadení spolužáka -30
  Kouzlení v Prasinkách -50
  Podvád?ní p?i sout?žích -50
  Ty body jsou jen orienta?ní. Nemusíme se podle nich ?ídit.
 • Dál - v pr?b?hu roku se budou ?ešit n?jaké v?ci, t?eba se zdobit strome?ek a tak. Vše se p?ipravuje dohromady, takže se nebojte se ozvat, máte-li nápad. A to i na n?jakou akci, ano?
  To vše je v?tšinou v non spolce, vím, je zaspamovaná, ale to co je primární je naho?e :)a když se n?co ?eší, tak v?tšinou se ?eší jen to :)
 • Ale dál máme Bradavi?ník! Našli ho všichni? (http://bradavicnik.over.cz/)
  Zde jásající sle?na Bennett je šéfredaktorkou Bradavi?níku! Netrp?liv? ?eká na vaše ?lánky!
  :D Tak, tak. Veškeré ?lánky jsou velmi vítány!
  :D A pokud možno vyvarujte se ?lánk? o vražd?ní, mu?ení atd. Nebo to aspo? napište vtipn? a ták :D :D
 • No fajn, já tak n?jak už k vám jinak asi nic nemám. Co vy? Znáte kalendá?? Víte, kdy nosit uniformy? Víte o identifika?ním notýsku?
  Jo a kdybyste m?li t?ebas chvilku nebo se nejde Merlin nudilo, nebylo by od v?ci p?e?íst si školní a studijní ?ád ;)
  Takže kalendá?. Všichni najedou na datum a hodiny, co je tady nad seznamem aktivních postav, a kliknou! A až si ti prohlídnou, tak se vrátí,
  ?as od ?asu do kalendá?e koukejte, p?ibudou tam dny slavností
  Identifika?ní notýsek je pr?kaz studenta, který nosíte s sebou! Na požádání jste nuceni ho p?edložit.
  Uniformy se musí nosit v RPG všední dny od šesti do šesti.
 • Ješt? vám chci ?íct, že je vážn? sranda si úkoly odehrát. Takže to d?lejte a žádejte starší o radu, užijete si.
 • Nakonec všeho se i ozval hlas: *Hlas se záhrobí* Plánuje se stanování!
  Co nás ?eká, nechme se p?ekvapit. 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum