Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

 

RPG a RL datum: 22. 2. 2084 (3. 11. 2013, dohrávání 29. 11. 2013)

 

Studenti prvního a druhého ro?níku m?li za úkol ve spole?enské místnosti prozkoumat desti?ku, pokusit se zjistit, zda k n??emu odkazuje, a nejlépe i p?eložit latinský nápis na desti?ce vyrytý. Desti?ka byla ovšem opat?ena kouzlem, které studenty p?eneslo do iluze, p?ímo doprost?ed Vikingského nájezdu na blíže nespecifikovaný klášter. Celým d?ním však probleskovali záb?ry kolejní zakladatelky Helgy z Mrzimoru, která p?edala v té dob? nám neznámou knihu své p?ítelkyni a též zakladatelce jedné z kolejí, Rowen? z Havraspáru.

Studentky též díky záb?r?m z iluze zjistili, že Rowena knihu ukryla n?kde v základech Velké v?že.

 

Téhož dne se starší ro?níky (t?etí ro?ník a výš) vypravili do v sou?asné dob? již neobydleného kláštera Lindisfarne, ve snaze zjistit pro? na n?j odkazoval znak z podzemí a hradu i sk?ítek Alberico.

Ve výsledku však neobjevili žádnou souvislost ani s desti?kou, ani s Helgou. Výlet se tedy ukázal jako naprosto zbyte?ný a nepodstatný.

 

 
Forum