Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Den boje proti zlu

RPG a RL datum: 26. 10. 2084 (27. 9. 2013)

?lánek v Bradavi?níku


K p?íležitosti Mrzimorského dne, v n?mž si p?ipomínají Cedrika Diggoryho (p?esn?ji den jeho narození) i jiné padlé v boji proti zlu, se v síni sešlo n?kolik desítek student?, aby spole?n? pozvedli ?íše na po?est t?chto hrdin? a vyslechli si p?ednášku. Té se po uvítacím proslovu sle?ny Madeiry ujal Tobias Rein a nejen že seznámil studenty se zajímavou minulostí n?kterých sou?asných profesor?, kdy se nap?íklad profesorky King, Boneová, Weasley ?i Fast ú?astnily ?tvrté ?ernokn?žnické války, nýbrž nadnesl i n?kolik myšlenek, co je to vlastn? zlo, zda jsme všichni od podstaty zlí a jak významné jsou naše každodenní rozhodnutí.
A?koliv se mnozí hostiny ú?astnili z mnohem p?ízemn?jších d?vod? - totiž vidiny jídla -, než aby se nechali pou?it, nikdo a nic nenarušil poklidný pr?b?h ve?era. Pravd?podobn? za to mohl fakt, že profesor všem povolil stravování i b?hem ?e?n?ní. T?ebaže je pravdou, že jistá nebelvírka místo poslouchání rad?ji rozvíjela teorie o plivancích v ?aji.

Ne všechny p?ednáška uspokojila a ozývaly se i hlasy, že profesor mohl hovo?it nap?íklad o své minulosti a o vnit?ním boji v sob? samém b?hem své kariéry bystrozora, vesm?s však žádné dopl?ující otázky nebyly.

 
Forum