Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Slavnost 2083/2084

Do všeho toho ruchu, povídání a veselého št?betání studentstva usazeného za kolejními stoly se Síní zni?ehonic rozlehne tiché vysoké klarinetové cé. Nesta?í ani po?ádn? doznít a místností se již nesou další tóny. Dechové sólo dopln?né o housle, bubny, trubku a flašinet vytvá?í chytlavou, rozja?enou melodii, svým charakterem dokonale vystihující dnešní ve?er.

Jakmile se hudba linoucí se od kraje mrzimorského stolu sladí, v paralelním sledu se zm?ní i kolejní zástavy zav?šené od stropu. Znalí na nich nyní mohou rozpoznat bývalou primusku Mrzimoru Carmen a kolejního jezevce Banána v ?okolád?. Pod obrázkem se pak objeví záhadný, slavnostn? vyvedený nápis 'Carmenovci'.

Zárove? s tím se ob? dve?ní k?ídla prudce rozletí do stran a do Sín? v ucelené formaci tvo?ící písmeno V p?iplachtí šest letc? na koš?atech v kolejních famfrpálových dresech. Spletité trajektorie jejich letu vykreslují ?ernožluté pruhy hustého dýmu. Když skupinka p?edvede celou svou show sestávající hned z n?kolika ohromujících trik?, p?sobivých p?emet? a dalších skv?le zesynchronizovaných akcí, je místnost barevného oparu plná. Samoz?ejm? nedusí. I hudba se jejich vystoupení uzp?sobí.

Tóny dostanou nádech v?tší dramati?nosti, nástroje p?idávají na síle a zdá se, že skladba dosáhne vrcholu práv? v okamžiku, kdy si žlutými oblaky prorazí cestu další létací stroj - tentokrát šedý kožený kufr i se svým ?idi?em Jamesem. Ten už má v ruce p?ipravenou h?lku a pohodln? sedíce na hn?dém vnit?ním polstrování tiše vysloví pár dob?e volených slov a provede náležitou inkantaci. Okamžik nato vylétne z hrotu h?lky celý tucet piraní a s nebezpe?n? otev?enými krvela?nými držti?kami zapo?nou klouzavými krouživými pohyby oblétat vzduchem okolo chlapce.

V Jamieho obli?eji se sice mihne stín zd?šení a p?ekvapení - tohle z?ejm? v plánu opravdu nebylo, ale další mávnutí zajistí, že po masožravých rybách není ani vidu ani slechu. Místo toho vykouzlí zjevn? neagresivní žluté konfety, které se rozletí do všech sm?r? a zasypávají hlavy vyjukaných student?. Jen co se aktuální primus ve svém vzdušném vozítku do sytosti vy?ádí, z blyštivého vodopádu nastoupí na scénu první dvojice akrobatek ve žlutých tri?kách s potiskem žabek na prsou a krátkých šortkách br?álov? zelené barvy. A nástup to tedy je v?ru originální.

Zprava z dýmu vysko?í první dívka a z kroku plynule p?ejde do ukázkové hv?zdy. Podobné entrée lze zaznamenat i zleva, a sotva tane?nice op?t pevn? stojí na nohou, objeví se další dvojice, která proto?í dokonalý p?emet. Nakonec vyb?hne poslední trojka. Prost?ední dívka svírá v ruce pompony a d?v?ata na kraji mají dlouhé st?íbrné stuhy. Jen o n?co menší t?ásn? vytáhne i James v kufru a za?ne se s nimi zvesela nat?ásat. A? je jeho styl s tím dív?iným srovnatelný jen t?žko, dokonale celé p?edstavení zašti?uje shora.

Dole poté již m?žeme sledovat výborn? secvi?enou sestavu, kdy akrobatky se stuhami pov?tšinou jen vytvá?ejí kulisu pro famózní ?íslo prost?ední dívky. Dívka obecenstvu prokazuje sv?j um elegantními provazy, impozantními výskoky, bezchybnými stojkami a kombinacemi toho všeho obohacené o dramatické kreace rukama, až se dech tají. Když skupinka tane?nic dokon?í celou svou show, pozvednou nad hlavu h?lky a v t?sném sledu za sebou z nich vypálí zá?iv? rudé jiskry letící vysoko ke stropu a báje?n? zakon?ující jejich vystoupení.

B?hem celého tohoto ceremoniálu se z dýmu vy?ítí i malý studentík, který p?sobivým kouzlem všechny tyto jiskry spojí v jednu menší ohnivou kouli. Ta po krátkém setrvání na míst? zamí?í plavným letem ke dve?ím, kde se rozt?íští na malá sv?týlka velikosti sv?tlušek.

To je impuls pro kolejního ?editele, jenž nakrá?í do sv?télkujícího roje svižným krokem, bok po boku svého v?rného p?ítele Banána. Moris opravdu vypadá jako pravý principál. ?ervené sako s vyztuženými rameny a decentními t?ásn?mi, jehož jednotlivé ?ásti má spojené zlatou stuhou uchycenou knoflíky téže barvy, a ?erné kalhoty dokonale ladící s tmavými špi?atými polobotkami jen onen fakt utvrzují. Banána má místo cirkusového lva p?ichyceného na ?erveném prošívaném vodítku a jezevci, zdá se, se tato pozornost líbí. Poslušn? následuje kroky kolejního a vesele kouká do stran po osazenstvu ostatních kolejí.

Pár krok? za Morisem vejde do Sín? další skupinka mrzimorských, tentokrát ale p?ímo hý?í kolejními barvami. Houf dívek, v jejichž st?edu si hrd? vykra?uje Mia E. Phoenix, kolejní zástupkyn?, je oble?en do žluto?erných pruhovaných šat? dopln?ných tmavými pun?ochami a kanárkovými teniskami. Nechybí ani ?elenky s tykadly ve vlasech, více ?i mén? v?rohodn? vyrobená k?idélka na zádech a koší?ky plné podivných kolá?k?, z nichž se line lákavá banánová v?n?.

Roj v?elek (te? je již z?ejmé, že se o v?elky jedná) se navzdory o?ekávání najednou rozeb?hne mezi studenty a s veselými úsm?vy za?ne rozdávat cukrovinky - ?ínské kolá?ky št?stí. Po rozlomení lze najít malý nažloutlý papírek s vyum?lkovan? psaným textem - krátkým p?ání?kem. A? už ho n?kdo omylem, ?i z ?irého rozmaru sní celý, otravu o?ekávat nemusí, nebo? líste?ky jsou stoprocentn? poživatelné. A co víc, chutnají skv?le.

Mia mezitím dál d?stojn? krá?í za principálem a Banánem ve své oslnivé v?elí rób?. Jen co dokon?í svoji pou? v?elky, na scénu p?idupe dle po?tu zdá se rovnou celý zbytek mrzimorských studentík?. I ten lze ovšem pomysln? rozkouskovat na jednotlivé skupinky, kdy každá je zde z?ejm? za ú?elem symbolizovat n?co jiného. Všichni z první jsou oble?eni do žlutých tri?ek s jezevcem držícím v tlapkách knihy. Každý ?len svírá též jeden svazek v rukou a za p?íležitostného listování ob?as ž?uchne do toho vedle a poukáže na cosi v textu.

Hned za nimi sve?ep? krá?í banda holek v tém?? totožných kanárkových tri?kách, jen s tím rozdílem, že jezevec je na nich vyobrazený s ?asenkou a rt?nkou - zkrátka jako lí?ící se. I dívky samoz?ejm? mají kosmetiku p?ipravenou, a jakmile se pr?vod rozhýbe, za?nou své pud?íky zb?sile aplikovat, p?i?emž p?itom nezapomínají užasle a nadšen? v?ískat.

I za nimi vidíme tri?ka stejné barvy pro tentokrát s potiskem Superbanána. Nebude náhoda, když vám p?ipomene jednoho z mudlovských komiksových hrdin?. Všichni kluci oble?ení do t?chto model? pohledem sledují okolí. Když je dob?hne další houf, který se je pokusí vylekat, s nimi to nic neud?lá a jen se pousm?jí. Ale sotva se naopak oni pokusí vylekat tu skupinku, která k nim p?ib?hne s bázlivým jezevcem, chudáci se pak stáhnou a drží v ústraní. P?edstíraný strach je v jejich obli?ejích více než z?etelný.

V záv?ru pr?vodu vykra?uje pár netradi?n? oble?ených student?, ale typických p?edstavitel? cirkusu - klaun?. Jen co vstoupí do Sín?, za?nou s veselými úšklebky pobíhat mezi skupinkami a tropit lumpárny. Knihomol?m zavírají knihy a kradou jim je, fifleny drcají ve snaze zkazit jim lí?ení, sem tam po?ádn? postraší strašpytle. U odvážných už tolik úsp?ch? nemají, i tak se jim da?í tvo?it chaos a zmatky.

Do gradující kakofonie najednou vstoupí Moris a dlouze švihne h?lkou nad hlavou. To jako kdyby byl pokyn pro jeho ove?ky a všichni se naráz zastaví. A? nástroje v tu ránu zmizí, hudba stále doznívá. A této kulisy využívají mrzimorští, aby nenápadn? a v tichosti opustili Sí?. Sotva utichne poslední tón a dým se definitivn? rozplyne, po p?edešlém veselí už nezbývají ani ty rozházené konfety.

 
Forum