Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Prostory Mrzimorské spole?enské místnosti se rozprostírají p?es svrchní ?ást sklepení – suterén, kde t?sn? sousedí s kuchyní, a dále pokra?ují až k p?ízemí bradavického hradu.

Vstup do kolejní místnosti je skryt v obraze se zátiším sud?, jež jsou pravd?podobn? odkazem na p?vodní vstup do archaické spole?enské místnosti. Po vyslovení správného hesla se nejv?tší sud na obraze otev?e a odhalí tak p?íjemné teplo z krbu a skv?lou náladu, která vládne mezi studenty z této koleje.

První, co vás na pohled zaujme je tvar spole?enské místnosti. Není kulatá, obdélníková a ani ?tvercová. Její tvar je velmi nepravidelný. Velikostn? se o ní nedá ?íct, že by byla malá jak p?íst?nek na koš?ata, je naopak velice prostorná.

Od dve?í po levé stran? se nachází studijní výklenek, ve kterém m?žeme vid?t velký oválný st?l s dvanácti židlemi, ur?ený ke studiu a na p?ípravu do školy. P?ímo naproti výklenku je velký krb obložený tmavým mramorem. V tomto mramoru jsou zlat? vypsána jména všech kolejních ?editel?, které Mrzimor m?l. Na ?ímse stojí n?kolik sví?ek, které se po lusknutí prsty rozho?í. P?i pohledu od krbu se nachází další výklenek, který je po stranách orámován asi dv?ma metry širokými, od podlahy ke stropu vysokými, knihovnami. Nachází se v ní od každého žánru n?co. Na podání knih, které jsou výše položené, slouží žeb?ík a pro šikovné studenty jen h?lka. Okna jsou bez záclon, ale se záv?sy v kolejních barvách. Nad vstupem do výklenku se sbíhají žebra stropní klenby a na tomto styku žeber je kamenný znak koleje vykládaný ozdobnými drahými kameny; p?edevším jantarem. Strop ve výklenku je dob?e o polovinu níže než ve spolce, kde je opravdu vysoký.

Na zdi, hned vedle vstupu, který bývá v zim? zatažen t?žkým záv?sem chránícím p?ed pr?vanem, visí kolejní a famfrpálová nást?nka, každá na jedné stran? od vstupu. P?ímo nad vstupem – p?i pohledu z místnosti – visí obrovský portrét zakladatelky koleje; Helgy z Mrzimoru. Ze? kolem famfrpálové nást?nky je zapln?na fotografiemi v ráme?cích, všechny fotky do jedné zobrazují kolejní týmy.

V rohu místnosti mezi vstupem a krbem má ohrádku Banán v ?okolád?. Ohrádka je vždy ?istá, sv?ží a neline se z ní žádný zápach. Nikdo ho nenechává o hladu a, i když je zákaz krmení, vždy se najde n?kdo, kdo mu tam n?co hodí.

Naproti vstupu jsou d?ev?né schody, které vedou do ložnic. Nalevo se nachází dív?í ložnice, kam mají chlapci vstup zakázán, a napravo p?ežívají chlapci, ke kterým sle?ny mohou. Schody stoupají ješt? výše, kde naleznete n?kolik specifických ložnic ur?ených pro zvlášt? nadané studenty nebo hosty koleje, bez ur?ení pohlaví. U nejvýše položených ložnic je umíst?n p?ehlédnutelný vchod k tajné chodb? vedoucí do kuchyn?.

Díky postranním okn?m je kolejní místnost velmi vzdušná a prosv?tlená denním sv?tlem. Z oken mají studenti výhled na bradavické pozemky a m?žou tak sledovat d?ní pod okny. Zven?í jsou okna umíst?na v úrovni lidského t?la jen n?kolik stop nad zemí, jsou nerozpoznatelná od ostatních oken z pozemk?. Díky kouzl?m však nikdy neukazují mrzimorskou místnost a jen studenti koleje ví, která okna jsou ta pravá a p?ípadn? je m?žou díky nízkému umíst?ní využít i jako únikový východ.

Mrzimorská spole?enská místnost je vybavena zhruba dvaceti pohodlnými k?esly, tzv. "ušáky", a každá ?tve?ice je dopln?na malým kulatým stole?kem. K?esla nemají žádné pevné místo, kam si je kdo odtáhne, tam jsou. Ovšem po úklidu sk?ítk? jsou pe?liv? roz?tve?ena k jednotlivým stolk?m. Na podlaze je hu?atý koberec a velmi ?asto i polštá?e. Polštá?e ovšem pat?í na k?esla, p?kn? do každého jeden. Všechen nábytek je z tmav? hn?dého d?eva, textilní dopl?ky jsou v kolejních barvách.

Na hrad? není krásn?ji a lépe za?ízená místnost, než ta, kterou pro své studenty z?ídila Helga z Mrzimoru.

 
Forum