Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Banán v ?okolád? je kolejním mazlí?kem Mrzimoru. Je v podstat? celý sv?j život chován v zajetí, jako malý jezevec byl adoptován tehdejším mrzimorským kolejním ?editelem Peterem Gerhardsenem a od té doby je pravd?podobn? nejoblíben?jším obyvatelem koleje. Pochází odn?kud ze severských les? a jeho pohlaví není student?m známo.

Je to klasický p?edstavitel svého druhu. Šedožlutavá srst, bílá úzká protáhlá hlava s ?ernými pruhy p?es o?i a uši, uši jsou však s bílým lemováním. B?icho a krk na spodní stran? je tmavší s tém?? ?ernou srstí. T?lo je nízké, lehce zavalité, do stran se klínovit? rozši?ující, což je ideální pro život v norách. Malá hlava, zavalité t?lo, krátké kon?etiny i ocas. V kohoutku m??í lehce p?es stopu. Pohybuje se t?žkopádnou plouživou ch?zí, n?kdy jej m?žete vid?t i jak couvá. Rozhodn? neská?e, šplhá jen výjime?n?, ale když má možnost, nepohrdne plaváním.

 

Informace v tomto ?lánku obsažené by bez komunikace s ostatními postavami vaše postava v RPG nem?la znát. Platí zde princip takzvané K?iš?álové st?ny.

 
Forum